Вы тут

Выбраны новы старшыня Федэрацыі прафсаюзаў


Но­вым стар­шы­нёй Фе­дэ­ра­цыі праф­са­юзаў Бе­ла­ру­сі стаў Мі­ха­іл Ор­да. Ад­па­вед­нае ра­шэн­не пры­ня­лі чле­ны са­ве­та ФПБ на па­ся­джэн­ні ў Мін­ску.

Мі­ха­іл Ор­да ад­зна­чыў, што Са­ве­ты дэ­пу­та­таў, ма­ла­дзёж­ныя ар­га­ні­за­цыі з'яў­ля­юц­ца апо­рай для на­шай дзяр­жа­вы і гра­мад­ства. Га­лоў­най за­да­чай для праф­са­юзаў заў­сё­ды бы­ла і за­ста­ец­ца аба­ро­на ін­та­рэ­саў пра­цаў­ні­ка — ме­на­ві­та та­го ча­ла­ве­ка, які ства­рае ўсе ба­гац­ці Бе­ла­ру­сі. На ча­ле ФПБ Мі­ха­іл Ор­да па­абя­цаў вы­ка­рыс­тоў­ваць для гэ­та­га ўсе маг­чы­мас­ці, якія ёсць у праф­са­ю­за, і цес­на пра­ца­ваць з ура­дам.

Но­вы стар­шы­ня Фе­дэ­ра­цыі праф­са­юзаў ад­зна­чыў, што для вы­ка­нан­ня па­стаў­ле­ных за­дач ёсць усё не­аб­ход­нае. Гэ­та доб­ра пад­рых­та­ва­ныя кад­ры, а так­са­ма ўжо рас­пра­ца­ва­нае ге­не­раль­нае па­гад­нен­не з ура­дам, дзе вы­зна­ча­ны ўсе мо­ман­ты су­пра­цоў­ніц­тва. У пла­нах у Мі­ха­і­ла Ор­ды су­стрэ­ча з га­лі­но­вы­мі праф­са­юза­мі, аб­мер­ка­ван­не з імі на­дзён­ных пы­тан­няў. Асоб­ная ўва­га бу­дзе на­да­вац­ца пра­цы з мо­лад­дзю.

Ілья КРЫ­ЖЭ­ВІЧ.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.