Вы тут

Нашы парламентарыі паедуць у Кіеў назіраць за выбарамі


У гэ­тую ня­дзе­лю ва Укра­і­не прой­дуць да­тэр­мі­но­выя вы­ба­ры ў Вяр­хоў­ную Ра­ду. Пар­ла­мен­та­рыі на­шай кра­і­ны пры­муць удзел у на­зі­ран­ні за імі ў скла­дзе Пар­ла­менц­кай асамб­леі АБ­СЕ.

— Як і ўсё пра­грэ­сіў­нае ча­ла­вец­тва, у пер­шую чар­гу мы жа­да­ем, каб ва Укра­і­не на­сту­піў мір і спа­кой, бо гэ­та на­ша брац­кая кра­і­на, на­ша су­сед­ка, — ад­каз­ва­ю­чы на пы­тан­не, ча­го ча­ка­юць ад гэ­тых вы­ба­раў бе­ла­рус­кія дэ­пу­та­ты, за­явіў Ула­дзі­мір Анд­рэй­чан­ка, стар­шы­ня Па­ла­ты прад­стаў­ні­коў. — На­ту­раль­на, мы пе­ра­жы­ва­ем з-за та­го, што сён­ня там ад­бы­ва­ец­ца.

На­зі­раль­ні­ка­мі ад На­цы­я­наль­на­га схо­ду ў Кі­еў па­едуць на­мес­нік стар­шы­ні Па­ста­ян­най ка­мі­сіі Па­ла­ты прад­стаў­ні­коў па ахо­ве зда­роўя, фі­зіч­най куль­ту­ры, ся­мей­най і ма­ла­дзёж­най па­лі­ты­цы Ва­лян­цін Мі­ла­шэў­скі і стар­шы­ня Па­ста­ян­най ка­мі­сіі Са­ве­та Рэс­пуб­лі­кі па аду­ка­цыі, на­ву­цы, куль­ту­ры і са­цы­яль­ным раз­віц­ці Мі­ка­лай Ка­за­ра­вец.

На­дзея ЮШ­КЕ­ВІЧ.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.