Вы тут

27 куфляў піва за раз


Але не вы­піць, а пад­няць і па­нес­ці! У Гер­ма­ніі на піў­ным фэс­це ў Абенс­бер­гу афі­цы­янт Олі­вер Штруп­фель па­біў су­свет­ны рэ­корд па коль­кас­ці пры­не­се­ных за раз куф­ляў пі­ва.

24-2

Гэ­ты хло­пец пра­нёс 27 поў­ных куф­ляў агуль­най ва­гой 62 кг на ад­лег­ласць у 40 мет­раў! Па­вод­ле слоў Олі­ве­ра, ад­на­го толь­кі во­пы­ту пра­цы кель­не­рам для та­ко­га да­сяг­нен­ня не­да­стат­ко­ва — трэ­ба трэ­ні­ра­вац­ца ў спарт­за­ле, асаб­лі­ва ўзім­ку, ка­лі пі­ва п'юць ма­ла, і на пра­цы асаб­лі­ва не па­трэ­ні­ру­еш­ся. У піў­ной па­лат­цы Штрумп­фель пра­цуе ўжо 17 га­доў. За гэ­ты час ён уся­го ад­ной­чы атры­маў вы­мо­ву: тры га­ды та­му вы­пус­ціў з рук ад­ра­зу 23 ке­лі­хі пі­ва.

Іван Ку­пар­вас

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Ад вады да бяды — адзін крок

Ад вады да бяды — адзін крок

На вадаёмах краіны тонуць людзі. Што важна ведаць, каб не папоўніць спіс ахвяр?

Грамадства

Відавочца Перамогі

Відавочца Перамогі

Ваенныя вярсты сяржанта Андрэйчыкава.

Здароўе

У Беларусі дапоўняць нацыянальны каляндар прышчэпак

У Беларусі дапоўняць нацыянальны каляндар прышчэпак

У ім з’явіцца і прышчэпка супраць раку шыйкі маткі.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.