Вы тут

«Можа, хоць ён прымусіць вас перамагаць!»


Кі­раў­ніц­тва бра­зіль­ска­га фут­боль­на­га клу­ба «Пар­ту­ге­за» вы­ра­шы­ла спы­ніць шэ­раг па­ра­жэн­няў з да­па­мо­гай… гіп­но­зу.

24-5

На пра­цу ў ка­ман­ду за­пра­сі­лі гіп­на­ты­зё­ра Алі­ма­ра Ты­се­ра, які спе­цы­я­лі­зу­ец­ца на пы­тан­нях уз­няц­ця са­ма­ацэн­кі і ма­ты­ва­цыі спарт­сме­наў. Трэ­нер «Пар­ту­ге­зы» Ваг­нер Бе­нац­цы зга­дзіў­ся з гэ­тым ра­шэн­нем, ад­нак на­ста­яў на тым, што ў пы­тан­ні трэ­ні­равання і кі­равання гуль­нёй гіп­на­ты­зёр ўмеш­вац­ца не бу­дзе. Ня­ўда­чы дру­гі год пе­ра­сле­ду­юць ка­ман­ду. У мі­ну­лым се­зо­не клуб, за­сна­ва­ны ў Сан-Паў­лу яшчэ ў 1920 го­дзе, са скан­да­лам вы­ле­цеў з вы­шэй­шай лі­гі. А ця­пер на фі­ніш­най пра­мой чэм­пі­я­на­ту ў се­рыі B ка­ман­да зноў зна­хо­дзіц­ца на дне тур­нір­най таб­лі­цы і апы­ну­ла­ся пе­рад па­гро­зай пе­ра­во­ду ў трэ­ці ды­ві­зі­ён.

Іван Ку­пар­вас

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.