Вы тут

ЕС адмовіўся пазычаць Украіне больш за мільярд долараў


Еў­ра­пей­ская ка­мі­сія мо­жа даць Укра­і­не яшчэ мак­сі­мум адзін міль­ярд до­ла­раў (790 міль­ё­наў еў­ра) у блі­жэй­шы час, каб да­па­маг­чы Кі­е­ву апла­ціць ра­сій­скі газ. Пра гэ­та, як пі­ша Thе Wаll Strееt Jоurnаl, лі­да­рам кра­ін ЕС па­ве­да­міў кі­раў­нік Еў­ра­ка­мі­сіі Жа­зэ Ма­ну­эль Ба­ро­зу.

25-29

Тым не менш гэ­тых срод­каў на­ўрад ці хо­піць на сён­няш­нія бюд­жэт­ныя па­трэ­бы Укра­і­ны. «Зі­мо­вы план» «Газп­ра­ма» пра­ду­гледж­вае па­га­шэн­не Укра­і­най да кан­ца го­да 3,1 млрд до­ла­раў доў­гу за ўжо па­стаў­ле­ны газ і на­быц­цё аб'­ёмаў, якіх не ха­пае, па ца­не 385 до­ла­раў за ты­ся­чу ку­ба­мет­раў на ўмо­вах пе­рад­апла­ты. Най­больш скла­да­най з'яў­ля­ец­ца апош­няя ўмо­ва, па­коль­кі Кі­е­ву па­тра­бу­ец­ца аб'­ём 4 млрд ку­ба­мет­раў на су­му 1,6 млрд до­ла­раў. Укра­і­на за­пра­сі­ла ў ЕС да­дат­ко­ва 2 млрд еў­ра, каб лік­ві­да­ваць раз­рыў у бюд­жэ­це. Афі­цый­ныя асо­бы ў ЕС, як пі­ша WSJ, за­яў­ля­юць, што Бру­сель на­ўрад ці па­го­дзіц­ца даць та­кую су­му.

Выбар рэдакцыі

Тэатр

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Артыст Купалаўскага тэатра —  пра дзяцінства, шлях да сцэны і вывучэнне беларускай мовы.

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Блізнятаў надыходзіць тыдзень сур’ёзных змен у асабістым жыцці.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.