Вы тут

Пошукі падлодкі абышліся Швецыі ў 5 мільёнаў долараў


Апе­ра­цыя па по­шу­ках за­меж­най пад­лод­кі, за­ўва­жа­най по­бач са Стак­голь­мам амаль ты­дзень та­му, абы­шла­ся швед­ска­му ўра­ду ка­ля пя­ці міль­ё­наў до­ла­раў. Пра гэ­та пад­час прэс-кан­фе­рэн­цыі за­явіў контр-ад­мі­рал ВМС кра­і­ны Ан­дэрс Грэнс­тад. Па сло­вах Грэнс­та­да, пад­лод­ка, хут­чэй за ўсё, з'яў­ля­ла­ся не­вя­лі­кай суб­ма­ры­най і ўжо, ве­ра­год­на, па­кі­ну­ла ар­хі­пе­лаг. 

25-20hron

У той жа час контр-ад­мі­рал на­зваў усю гіс­то­рыю з по­шу­ка­мі пад­вод­най лод­кі «ацэн­кай унут­ра­ных сіл кра­і­ны» і пад­крэс­ліў, што лю­бая ак­тыў­насць з бо­ку за­меж­ных дзяр­жаў на тэ­ры­то­рыі Шве­цыі з'яў­ля­ец­ца не­пры­маль­най. 24 каст­рыч­ні­ка швед­скія ва­ен­ныя за­вяр­шы­лі по­шу­кі за­меж­най пад­лод­кі, якія па­ча­лі­ся 17 каст­рыч­ні­ка. 19 каст­рыч­ні­ка швед­скія СМІ па­ве­да­мі­лі пра тое, што ў тэ­ры­та­ры­яль­ных во­дах Шве­цыі вы­яў­ле­на, як мяр­ку­ец­ца, ра­сій­ская пад­лод­ка, якая па­да­ва­ла ава­рый­ныя сіг­на­лы. У ВМС Шве­цыі, ад­нак, за­яві­лі, што на­яў­ная ін­фар­ма­цыя не да­зва­ляе сцвяр­джаць, што ў швед­скіх во­дах зна­хо­дзі­ла­ся ме­на­ві­та ра­сій­ская пад­вод­ная лод­ка. Гэ­тыя за­явы аб­верг­лі і ў ра­сій­скім Мі­на­ба­ро­ны.

Выбар рэдакцыі

Тэатр

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Артыст Купалаўскага тэатра —  пра дзяцінства, шлях да сцэны і вывучэнне беларускай мовы.

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Блізнятаў надыходзіць тыдзень сур’ёзных змен у асабістым жыцці.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.