Вы тут

Частае ўжыванне газіроўкі паскарае старэнне


Шмат­лі­кія да­сле­да­ван­ні па­ка­за­лі: га­зі­роў­ка спры­яе раз­віц­цю атлус­цен­ня. Ака­за­ла­ся, рэ­гу­ляр­нае ўжы­ван­не га­за­ва­ных на­по­яў не толь­кі ўплы­вае на ме­та­ба­лізм, але і па­ска­рае ста­рэн­не кле­так, па­ве­дам­ляе Thе Tіmеs оf Іndіа. Вя­до­ма, што пра­цяг­ласць жыц­ця за­ле­жыць ад даў­жы­ні це­ла­ме­раў, раз­ме­шча­ных на кан­цах хра­ма­сом у клет­ках.

25-22hron

Да­след­чы­кі з Ка­лі­фар­ній­ска­га ўні­вер­сі­тэ­та аб­сле­да­ва­лі 5309 ча­ла­век ва ўзрос­це ад 20 да 65 га­доў, якія не па­ку­та­ва­лі ад дыя­бе­ту і сар­дэч­на-са­су­дзіс­тых за­хвор­ван­няў. Доб­ра­ах­вот­ні­кі ў 1999–2002 гг. бра­лі ўдзел у апы­тан­ні на тэ­му зда­роўя. Це­ла­ме­ры бы­лі ка­ра­цей­шы­мі ў лю­дзей, якія ўжы­ва­лі шмат га­зі­роў­кі. Што­дзён­нае спа­жы­ван­не 0,5 літ­ра га­за­ва­ных на­по­яў да­да­ва­ла да ўзрос­ту кле­так 4,6 го­да. Гэ­та па­раў­наль­на з уз­дзе­ян­нем ку­рэн­ня на ар­га­нізм. Пры­клад­на на столь­кі ж пад­аў­жа­лі жыц­цё рэ­гу­ляр­ныя трэ­ні­роў­кі. Ка­рот­кія це­ла­ме­ры бы­лі звя­за­ны з ры­зы­кай раз­віц­ця дыя­бе­ту, не­ка­то­рых ві­даў ра­ку і сар­дэч­на-са­су­дзіс­тых за­хвор­ван­няў.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.