Вы тут

Фінансы «пяюць рамансы»


Ма­ні­то­рынг Ка­мі­тэ­та дзяр­жаў­на­га кант­ро­лю Гро­дзен­скай воб­лас­ці па­ка­заў, што ра­бо­ты па бу­даў­ніц­тве, рэ­кан­струк­цыі і ма­дэр­ні­за­цыі ма­лоч­на­та­вар­ных ферм у Дзят­лаў­скім, Сло­нім­скім, Ашмян­скім, Зэ­львен­скім, На­ва­груд­скім і Во­ра­наў­скім ра­ё­нах прак­тыч­на пры­пы­не­ны з-за ад­сут­нас­ці фі­нан­са­вых срод­каў.

Па ста­не на ся­рэ­дзі­ну ве­рас­ня, згод­на з ін­фар­ма­цы­яй Ка­мі­тэ­та па сель­скай гас­па­дар­цы і хар­ча­ван­ні Гро­дзен­ска­га абл­вы­кан­ка­ма, за­па­зы­ча­насць сель­гас­прад­пры­ем­стваў за вы­ка­на­ныя бу­даў­ні­ча-ман­таж­ныя ра­бо­ты пе­ра­вы­ша­ла 150 міль­яр­даў руб­лёў. У шэ­ра­гу вы­пад­каў пра­тэр­мі­на­ва­ныя даў­гі спа­га­ня­юц­ца з гас­па­да­рак праз іс­ка­выя за­явы ў суд, а пад­рад­чы­кі ад­маў­ля­юц­ца ад да­лей­ша­га вы­ка­нан­ня ра­бот.

Ра­зам з тым, Ка­мі­тэ­там дзярж­кант­ро­лю вы­яў­ле­ны фак­ты ніз­кай якас­ці бу­даў­ніц­тва. На­прык­лад, на ня­даў­на па­бу­да­ва­ным аб'­ек­це ў СВК «Сві­тан­не-Аг­ра» Во­ра­наў­ска­га ра­ё­на ўжо на­зі­ра­юц­ца трэ­шчы­ны і аб­сы­пан­не тын­коў­кі на бу­дын­ку ка­цель­ні. Пры гэ­тым ак­ты ўво­ду аб'­ек­таў у шэ­ра­гу гас­па­да­рак ра­ё­на бы­лі пад­пі­са­ны пры на­яў­нас­ці ма­ты­ва­ва­ных ад­моў ін­спек­цыі Дэ­парт­амен­та кант­ро­лю і на­гля­ду за бу­даў­ніц­твам па Гро­дзен­скай воб­лас­ці. Ана­ла­гіч­ная сі­ту­а­цыя на фер­ме птуш­ка­фаб­ры­кі «Чыр­во­на­ар­мей­ская» Ка­рэ­ліц­ка­га ра­ё­на.

Ба­рыс ПРА­КОП­ЧЫК.

Выбар рэдакцыі

Тэатр

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Артыст Купалаўскага тэатра —  пра дзяцінства, шлях да сцэны і вывучэнне беларускай мовы.

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Блізнятаў надыходзіць тыдзень сур’ёзных змен у асабістым жыцці.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.