Вы тут

Украіна выбрала Раду


Ва Укра­і­не пра­цяг­ва­юць пад­во­дзіць вы­ні­кі пра­ве­дзе­ных у ня­дзе­лю да­тэр­мі­но­вых вы­ба­раў дэ­пу­та­таў Вяр­хоў­най Ра­ды. На пя­ці­га­до­вы тэр­мін вы­бі­ра­лі 423 пар­ла­мен­та­рыі. Яў­ка скла­ла 52,42%, пе­ра­да­юць укра­ін­скія СМІ са спа­сыл­кай на ЦВК. Кі­еў­скія ўла­ды ра­ней пры­зна­лі, што не змо­гуць пра­вес­ці вы­ба­ры ў па­ло­ве вы­бар­чых акруг Да­не­цкай і Лу­ган­скай аб­лас­цей з-за ва­ен­на­га кан­флік­ту. Ад­нак, па­коль­кі па­ро­га яў­кі на вы­ба­рах ня­ма, на­мес­нік кі­раў­ні­ка ЦВК Анд­рэй Ма­ге­ра аб­вяс­ціў пар­ла­мент вось­ма­га склі­кан­ня абра­ным. Пас­ля апра­цоў­кі 46,81% бю­ле­тэ­няў лі­дзі­ру­юць «На­род­ны фронт» прэм'­ер-мі­ніст­ра Ар­се­нія Яца­ню­ка (21,63%) і «Блок Пят­ра Па­ра­шэн­кі» (21,47%). «Са­ма­да­па­мо­га» на ча­ле з мэ­рам Льво­ва Анд­рэ­ем Са­до­вым атры­ма­ла 11,13% га­ла­соў, «Апа­зі­цый­ны блок» Юрыя Бой­кі — 9,75%. Ра­ды­каль­ная пар­тыя Але­га Ляш­ко на­бра­ла 7,37%, «Баць­каў­шчы­на» Юліі Ці­ма­шэн­кі — 5,7%. Ушчыль­ную да пя­ці­пра­цэнт­на­га бар'­е­ра па­ды­хо­дзіць «Сва­бо­да» — 4,68%. Не пра­хо­дзяць у пар­ла­мент Ка­му­ніс­тыч­ная пар­тыя і «Пра­вы сек­тар». Ка­му­ніс­ты на­бра­лі 3,92%, «За­ступ» — 2,87%, «Моц­ная Укра­і­на» — 3,12%, «Гра­ма­дзян­ская па­зі­цыя» — 3,19%, «Пра­вы сек­тар» — 1,87%.

Выбар рэдакцыі

Культура

Сусвет пад крыламі наміткі

Сусвет пад крыламі наміткі

Гутарка з мастацтвазнаўцам Марыяй Віннікавай.