Вы тут

Нерв арміі


Сё­ле­та вой­скі су­вя­зі  Уз­бро­е­ных Сіл Бе­ла­ру­сі ад­зна­ча­юць 95-год­дзе

Су­вязь — як па­вет­ра. Яе не за­ўва­жа­еш, але іс­на­ваць без яе не­маг­чы­ма. Асаб­лі­ва ў ар­міі. На­ла­джа­ва­ю­чы су­вязь пад аў­та­мат­ныя чэр­гі і вы­бу­хі сна­ра­даў, сал­да­ты Вя­лі­кай Ай­чын­най за­бяс­печ­ва­лі ін­фар­ма­цы­яй цэ­лыя пад­раз­дзя­лен­ні. Свое­ча­со­ва атры­ма­ныя звест­кі ча­сам вы­ра­ша­лі ход шмат­лі­кіх ба­ёў і апе­ра­цый. 303 ва­ен­ныя су­вя­зіс­ты бы­лі ўда­сто­е­ны Зор­кі Ге­роя Са­вец­ка­га Са­ю­за, 12 ча­ла­век ста­лі поў­ны­мі ка­ва­ле­ра­мі ор­дэ­на Сла­вы. Ка­ля 600 час­цей су­вя­зі ўзна­га­ро­дзі­лі ор­дэ­на­мі, 58 з іх на­бы­лі ста­тус гвар­дзей­скіх.

[caption id="attachment_58833" align="alignnone" width="600"]Ка­ман­дзір уз­во­да су­вя­зі, на­чаль­нік ра­дыё­рэ­лей­най стан­цыі стар­шы лей­тэ­нант Сяр­гей КЛАЧ­КО асвой­вае но­вую тэх­ні­ку. Ка­ман­дзір уз­во­да су­вя­зі, на­чаль­нік ра­дыё­рэ­лей­най стан­цыі стар­шы лей­тэ­нант Сяр­гей КЛАЧ­КО асвой­вае но­вую тэх­ні­ку.[/caption]

Сён­ня ва­ен­ная су­вязь па-ра­ней­ша­му за­ста­ец­ца не­ад'­ем­най част­кай кі­ра­ван­ня вой­ска­мі, яго ма­тэ­ры­яль­най ас­но­вай. Нерв ар­міі — так на­зы­ва­юць вой­скі су­вя­зі. І са­праў­ды, вуз­лы і лі­ніі су­вя­зі, быц­цам нер­во­выя ва­лок­ны, звяз­ва­юць увесь ар­га­нізм вай­ско­вага жыц­ця.

За сваю гіс­то­рыю — а гэ­та 95 га­доў — ва­ен­ная су­вязь прай­шла ня­лёг­кі шлях раз­віц­ця. З най­прас­цей­шых гу­ка­вых і зро­ка­вых срод­каў су­вя­зі для пе­ра­да­чы сіг­на­лаў і ка­ман­даў не­па­срэд­на на по­лі бою яна пе­ра­ўтва­ры­ла­ся ў шы­ро­ка раз­га­лі­на­ва­ныя шмат­ка­наль­ныя аў­та­ма­ты­за­ва­ныя сіс­тэ­мы, здоль­ныя за­бяс­пе­чыць су­вязь амаль на не­аб­ме­жа­ва­ную ад­лег­ласць. І гэ­та ўда­ец­ца як пры да­па­мо­зе ста­цы­я­нар­ных, так і ру­хо­мых аб'­ек­таў, якія зна­хо­дзяц­ца на зям­лі, у па­вет­ры, на ва­дзе і на­ват пад ва­дой.

Вы­кон­ва­ю­чы рэ­аль­ныя прак­тыч­ныя за­да­чы ў мір­ны час, ва­ен­ныя су­вя­зіс­ты зна­хо­дзяц­ца ў па­ста­ян­най ба­я­вой га­тоў­нас­ці. Апе­ра­тыў­насць кі­ра­ван­ня злу­чэн­ня­мі і во­ін­скі­мі час­ця­мі, свое­ча­со­васць і эфек­тыў­насць пры­мя­нен­ня ба­я­вых срод­каў і зброі за­ле­жаць ад ста­ну і функ­цы­я­на­ван­ня ва­ен­най су­вя­зі. А з гэ­тым, на шчас­це, як­раз усё ў па­рад­ку. Ужо амаль за­вер­ша­на асна­шчэн­не ста­цы­я­нар­най сет­кі су­вя­зі Уз­бро­е­ных Сіл ліч­ба­вы­мі сіс­тэ­ма­мі пе­ра­да­чы, ін­тэн­сіў­на вы­кон­ва­юц­ца ра­бо­ты па аб­ста­ля­ван­ні між­гар­ні­зон­най аў­та­ма­тыч­най сет­кі за­сак­рэ­ча­най су­вя­зі, скон­ча­на бу­даў­ніц­тва ліч­ба­вай ра­дыё­рэ­лей­най су­вя­зі.

— Сі­ла­мі прад­пры­ем­стваў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь мы ства­ра­ем срод­кі ра­дыё-, ра­дыё­рэ­лей­най, тра­пас­фер­най су­вя­зі і за­бяс­печ­ва­ем імі на­шы злу­чэн­ні і во­ін­скія час­ці. Стан­цыі спа­да­рож­ні­ка­вай су­вя­зі па­куль за­куп­ля­ем у Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі, — рас­ка­заў на­чаль­нік су­вя­зі Уз­бро­е­ных Сіл — на­чаль­нік упраў­лен­ня су­вя­зі Ге­не­раль­на­га шта­ба Уз­бро­е­ных Сіл Бе­ла­ру­сі ге­не­рал-ма­ёр Ге­надзь КА­ЗА­КОЎ. — У на­шай кра­і­не ўжо за­вяр­ша­ец­ца ства­рэн­не на­цы­я­наль­най сіс­тэ­мы спа­да­рож­ні­ка­вай су­вя­зі. Па­куль мы вы­ка­рыс­тоў­ва­ем рэ­сурс ра­сій­скіх кас­міч­ных апа­ра­таў, але, ства­рыў­шы сваю на­цы­я­наль­ную сіс­тэ­му, пя­рой­дзем да рэ­сур­су на­шых спа­да­рож­ні­каў. Пры­чым бу­дзе на­ла­джа­на су­мес­нае вы­ка­ры­стан­не ар­бі­таль­ных гру­по­вак.

У на­гу з су­час­ны­мі тэх­на­ло­гі­я­мі — ме­на­ві­та так раз­ві­ва­ец­ца ва­ен­ная су­вязь. Не сак­рэт, што як­раз ад пер­шых і за­ле­жыць, на­коль­кі хут­кай і якас­най яна бу­дзе. Но­выя ін­фа­ка­му­ні­ка­цый­ныя тэх­на­ло­гіі пры­мя­ня­юц­ца не толь­кі пры ма­дэр­ні­за­цыі вуз­лоў су­вя­зі і асоб­ных ру­хо­мых комп­лек­саў, але і ўка­ра­ня­юц­ца ў струк­ту­ру сіс­тэ­мы кі­ра­ван­ня су­вяз­зю. Су­час­ны аў­та­ма­ты­за­ва­ны пункт кі­ра­ван­ня да­зва­ляе ажыц­цяў­ляць ма­ні­то­рынг ста­ну ўсіх ліч­ба­вых сіс­тэм су­вя­зі, ды­яг­нос­ты­ку аў­та­ма­тыч­ных тэ­ле­фон­ных стан­цый, зме­ны ў па­ра­мет­рах апа­ра­ту­ры, ві­дэа­су­вязь з аба­не­нта­мі і ві­дэа­на­зі­ран­не за най­больш важ­ны­мі аб'­ек­та­мі су­вя­зі. Пры­чым ліч­ба­выя срод­кі су­вя­зі не аб­ме­жа­ва­ны да­лё­кас­цю рас­паў­сю­джан­ня: ча­сам ін­фар­ма­цыя за лі­ча­ныя хві­лі­ны пе­ра­адоль­вае сот­ні ці на­ват ты­ся­чы кі­ла­мет­раў.

Да­рэ­чы, боль­шасць гэ­тых рэа­лі­за­ва­ных за­дум на­ле­жыць бе­ла­рус­кім рас­пра­цоў­шчы­кам. Толь­кі ў гэ­тым го­дзе звыш 50 ру­хо­мых апа­рат­ных і стан­цый су­вя­зі ай­чын­най вы­твор­час­ці па­сту­пі­ла ў вой­скі су­вя­зі. Но­вы­мі пе­ра­нос­ны­мі ра­дыё­стан­цы­я­мі апош­ня­га па­ка­лен­ня да кан­ца го­да бу­дуць так­са­ма за­бяс­пе­ча­ны агуль­на­вай­ско­выя час­ці і пад­раз­дзя­лен­ні бе­ла­рус­кай ар­міі. Як ад­зна­чыў на­чаль­нік ад­дзе­ла ААТ «Агат-сіс­тэм» Яў­ген КРЭЙ­ДЗІК, пра­дук­цыя ўлас­най вы­твор­час­ці пры­зна­ча­на для асна­шчэн­ня ліч­ба­вы­мі срод­ка­мі су­вя­зі ўсіх сі­ла­вых ве­дам­стваў. «Бе­ла­рус­кая тэх­ні­ка зна­хо­дзіц­ца на ўзроў­ні пе­ра­да­вых су­свет­ных узо­раў, — пад­крэс­ліў прад­стаў­нік Дзяр­жаў­на­га ва­ен­на-пра­мыс­ло­ва­га ка­мі­тэ­та. — Яна пра­хо­дзіць шлях ад рас­пра­цоў­кі, вы­твор­час­ці да па­стаў­кі па­тэн­цы­яль­ным спа­жыў­цам. Вель­мі ра­дуе, што гэ­тым у асноў­ным зай­ма­ец­ца мо­ладзь, яны — бы­лыя сту­дэн­ты вя­ду­чых ВНУ кра­і­ны».

На­ту­раль­на, су­час­ная тэх­ні­ка су­вя­зі па­тра­буе вы­со­ка­га пра­фе­сі­я­на­ліз­му і ў ва­ен­ных су­вя­зіс­таў. Не­вы­пад­ко­ва пад­рых­тоў­ка вай­скоў­цаў ажыц­цяў­ля­ец­ца з улі­кам па­ступ­лен­ня на ўзбра­ен­не но­вых і ма­дэр­ні­за­ва­ных срод­каў і комп­лек­саў.

— Но­вая тэх­ні­ка знач­на па­шы­ры­ла маг­чы­мас­ці ў за­бес­пя­чэн­ні су­вяз­зю кі­раў­ніц­тва Уз­бро­е­ных Сіл, — мяр­куе ка­ман­дзір ба­таль­ё­на 86-й бры­га­ды су­вя­зі пад­пал­коў­нік Дзміт­рый ГРЫ­ГА­РО­ВІЧ. — У пры­ват­нас­ці, ру­хо­мы ма­біль­ны ву­зел су­вя­зі да­зво­ліў за­мя­ніць сён­ня дзе­сяць ма­шын на дзве, а коль­касць аса­бо­ва­га скла­ду па­мен­шы­ла­ся ў 10 ра­зоў. Ру­хо­мыя ра­дыё­рэ­лей­ныя ліч­ба­выя стан­цыі, больш вя­до­мыя пад наз­вай «Цыт­рус», раз­горт­ва­юц­ца ў аў­та­ма­тыч­ным рэ­жы­ме, што знач­на зні­жае пра­ца­ём­касць і ска­ра­чае час на яе ўлад­ка­ван­не. На­прык­лад, ра­ней­шая ана­ла­гіч­ная стан­цыя раз­горт­ва­ла­ся на пра­ця­гу га­дзі­ны і 45 хві­лін. Сён­ня на гэ­та за­трач­ва­ец­ца 55 хві­лін, на­ват уліч­ва­ю­чы тое, што экі­паж з дзе­ся­ці ча­ла­век зменшыўся да шас­ці. Нель­га не ад­зна­чыць, што па­вя­лі­чы­ла­ся і да­лё­касць су­вя­зі. Ка­лі ра­ней гэ­та бы­ло 40 кі­ла­мет­раў, то ця­пер мак­сі­маль­ны ін­тэр­вал — 50-70 кі­ла­мет­раў. Вы­рас­ла і коль­касць ка­на­лаў, якую ства­рае та­кая стан­цыя: больш як 300 ка­на­лаў за­мест ра­ней­ша­га 21. Ця­пер во­і­нам-су­вя­зіс­там не па­трэб­ны спе­цы­яль­ныя па­лат­кі, мес­ца для хар­ча­ван­ня: усё гэ­та зна­хо­дзіц­ца ў бы­та­вым ад­се­ку, раз­ме­шча­ным на стан­цыі.

28-30

Ра­дыё­рэ­лей­ная стан­цыя «Ярус» ад­но­сіц­ца да менш ма­гут­ных і ма­ла­ка­наль­ных. Стан­цыя «Ме­гат­рон» за­мя­ні­ла шмат­ка­наль­ныя ру­хо­мыя апа­рат­ныя, якія за­бяс­печ­ва­лі су­вязь па ка­бель­ных лі­ні­ях. Яшчэ ад­на ўні­каль­ная кан­струк­тар­ская рас­пра­цоў­ка — «Мус­кат». Гэ­та ма­біль­ны ву­зел су­вя­зі, які да­зво­ліў за­мя­ніць звыш 10 ма­шын, якія ра­ней за­бяс­печ­ва­лі су­вяз­зю ка­манд­ныя пунк­ты Уз­бро­е­ных Сіл. Ад­ным сло­вам, ство­ра­ны ўсе ўмо­вы, каб на­ват у по­лі су­вязь бы­ла, як той ка­заў, на вы­шэй­шым уз­роў­ні.

Усе но­выя ўзо­ры прай­шлі экс­плу­а­та­цыю і ўжо зна­хо­дзяц­ца на ўзбра­ен­ні больш за год, а не­ка­то­рыя — і за два. Тэх­ні­ка су­вя­зі на­ват прай­шла вы­пра­ба­ван­нем бо­ем: яна ак­тыў­на вы­ка­рыс­тоў­ва­ла­ся пад­час ву­чэн­няў «За­хад-2013» і ня­даў­на, у хо­дзе так­ты­ка-спе­цы­яль­ных ву­чэн­няў злу­чэн­няў і вай­ско­вых час­цей су­вя­зі.

— Сён­ня вы­ні­кі ба­я­вой і апе­ра­тыў­най пад­рых­тоў­кі войск су­вя­зі вы­со­кія, — пад­су­ма­ваў Ге­надзь Ка­за­коў. — На ўзбра­ен­не па­стаў­ле­на ка­ля сот­ні асоб­ных узо­раў, 11 з якіх — ру­хо­мыя комп­лек­сы су­вя­зі. Ідзе пад­рых­тоў­ка кад­раў: мы прад'­яві­лі сур'­ёз­ныя па­тра­ба­ван­ні да на­шых спе­цы­я­ліс­таў. Ад­нак спы­няц­ца мы не бу­дзем. З кож­ным днём ба­чым, што тэх­ні­ка мя­ня­ец­ца, та­му перыядычна ўно­сім ка­рэк­ты­вы ў на­ву­чан­не. Не ма­гу не ад­зна­чыць, што і афі­цэ­ры, і пра­пар­шчы­кі, і на­ват сяр­жан­ты — вы­со­ка­пад­рых­та­ва­ныя спе­цы­я­ліс­ты. У вой­сках су­вя­зі сён­ня ня­ма ча­ла­ве­ка, які не мае аду­ка­цыі. На­ват сал­дат тэр­мі­но­вай служ­бы — прак­тыч­на вы­ха­дзец з ка­ле­джа су­вя­зі.

Та­кім чы­нам, мож­на спа­дзя­вац­ца, што не толь­кі ар­мія, а і ўво­гу­ле кра­і­на бу­дзе заў­сё­ды на су­вя­зі. А ка­лі рап­там і ўзнік­нуць не­па­лад­кі, то іх бу­дзе ка­му лік­ві­да­ваць.

Ве­ра­ні­ка КА­НЮ­ТА.

Фо­та Аляк­санд­ра ШАБ­ЛЮ­КА

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Самы паспяховы сезон! З Аўгустоўскага канала сплылі цеплаходы

Самы паспяховы сезон! З Аўгустоўскага канала сплылі цеплаходы

У некаторыя выходныя цеплаход здзяйсняў па канале дванаццаць рэйсаў.

Палітыка

Крызіс на мяжы. Уся аператыўная інфармацыя на нядзелю (абнаўляецца)

Крызіс на мяжы. Уся аператыўная інфармацыя на нядзелю (абнаўляецца)

Аператыўная інфармацыя з беларуска-польскай мяжы.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

РАК. Надыходзіць дастаткова актыўны, напоўнены падзеямі тыдзень.

Палітыка

Крызіс на мяжы. Уся аператыўная інфармацыя на суботу (абнаўляецца)

Крызіс на мяжы. Уся аператыўная інфармацыя на суботу (абнаўляецца)

Аператыўная інфармацыя з беларуска-польскай мяжы.