Вы тут

Мотастралкі: іспыты на прафпрыдатнасць


Ка­ля 250 вай­скоў­цаў, да 60 адзі­нак ба­я­вой і спе­цы­яль­най тэх­ні­кі бы­ло вы­ка­ры­ста­на ў ка­манд­на-штаб­ным ву­чэн­ні. На гэ­ты раз іс­пыт тры­ма­лі мо­та­страл­кі з 19-й асоб­най гвар­дзей­скай ме­ха­ні­за­ва­най бры­га­ды Паў­ноч­на-за­ход­ня­га апе­ра­тыў­на­га ка­ман­да­ван­ня.

На па­лі­го­не Ле­пель­скі па­на­ва­ла ды­на­міч­ная ву­чэб­ная ат­мас­фе­ра. Усё бы­ло ары­ен­та­ва­на на раз­віц­цё іні­цы­я­ты­вы і твор­час­ці вай­скоў­цаў. Ме­на­ві­та па іх па­ля­вой вы­вуч­цы, зла­джа­нас­ці кі­ра­ван­ня бры­га­ды і пад­раз­дзя­лен­няў ацэнь­ва­лі ўзро­вень пад­рых­та­ва­нас­ці да вы­ка­нан­ня за­дач па пры­зна­чэн­ні. Ка­ман­дзі­ры і служ­бо­выя асо­бы ор­га­наў кі­ра­ван­ня атры­ма­лі на­вы­кі ў ар­га­ні­за­цыі бес­пе­ра­пын­на­га кі­ра­ван­ня пад­раз­дзя­лен­ня­мі пад­час пад­рых­тоў­кі аба­ро­ны і вя­дзен­ня імі аба­рон­чых дзе­ян­няў. І ўсё гэ­та ва ўмо­вах скла­да­ных аб­ста­він, якія хут­ка мя­ня­лі­ся, шы­ро­ка­га пры­мя­нен­ня ін­фар­ма­цый­на­га ўздзе­ян­ня, срод­каў ра­дыё­элект­рон­най ба­раць­бы, а так­са­ма ак­тыў­най дзей­нас­ці дэ­сант­на-ды­вер­сій­ных сіл з бо­ку ўмоў­на­га пра­ціў­ні­ка.

Вы­дат­на спра­віц­ца з па­стаў­ле­ны­мі за­да­ча­мі да­па­мог не толь­кі пра­фе­сі­я­на­лізм вай­скоў­цаў, а і ма­дэр­ні­за­ва­ныя ўзо­ры ўзбра­ен­ня і ва­ен­най тэх­ні­кі як ай­чын­най, так і ра­сій­скай вы­твор­час­ці, што зна­хо­дзяц­ца на ба­зе злу­чэн­ня.

Ве­ра­ні­ка КА­НЮ­ТА

 

Выбар рэдакцыі

Тэатр

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Артыст Купалаўскага тэатра —  пра дзяцінства, шлях да сцэны і вывучэнне беларускай мовы.

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Блізнятаў надыходзіць тыдзень сур’ёзных змен у асабістым жыцці.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.