Вы тут

Лепшага сышчыка выбралі ў Мінску


За­ключ­ны этап што­га­до­ва­га агля­ду-кон­кур­су на зван­не «Леп­шы су­пра­цоў­нік кры­мі­наль­на­га вы­шу­ку» ад­быў­ся ў Ака­дэ­міі МУС.

На пра­ця­гу трох дзён у на­ву­чаль­ных аў­ды­то­ры­ях і на спар­тыў­ных пля­цоў­ках га­лоў­най мі­лі­цэй­скай ВНУ кра­і­ны раз­горт­ва­ла­ся на­пру­жа­ная ба­раць­ба ся­род леп­шых прад­стаў­ні­коў пра­фе­сіі, вы­зна­ча­ных па вы­ні­ках ра­ён­ных і аб­лас­ных ад­бо­рач­ных ту­раў.

Сы­шчы­кам не­аб­ход­на бы­ло пра­дэ­ман­стра­ваць май­стэр­ства ва­ло­дан­ня та­бель­най збро­яй, ба­я­вы­мі пры­ёма­мі ба­раць­бы, здаць за­лі­кі па фі­зіч­най і ме­ды­цын­скай пад­рых­тоў­цы, па­рад­ку пры­мя­нен­ня срод­каў су­вя­зі.

Акра­мя та­го, кан­кур­сан­таў ча­ка­ла тэс­ці­ра­ван­не па шэ­ра­гу дыс­цып­лін, та­кіх як кры­мі­наль­нае пра­ва, кры­мі­наль­ны пра­цэс, кры­мі­на­ло­гія, кры­мі­на­ліс­ты­ка і г.д.

Лі­да­ры спа­бор­ніц­тваў атры­ма­юць дып­ло­мы і гра­ма­ты, а ўла­даль­ні­кі пры­за­вых мес­цаў — што­ме­сяч­ныя прэ­мі­яль­ныя над­баў­кі і, маг­чы­ма, чар­го­вае спе­цы­яль­нае зван­не да­тэр­мі­но­ва. Іх ім­ёны ста­нуць вя­до­мыя 10 ліс­та­па­да. Толь­кі та­ды, у Дзень уша­на­ван­ня ве­тэ­ра­наў ор­га­наў унут­ра­ных спраў і ўнут­ра­ных вой­скаў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, ад­бу­дуц­ца ўра­чыс­тыя ме­ра­пры­ем­ствы з на­го­ды ўзна­га­ро­джан­ня пе­ра­мож­цаў.

Іры­на ТУ­РОК.

Выбар рэдакцыі

Тэатр

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Артыст Купалаўскага тэатра —  пра дзяцінства, шлях да сцэны і вывучэнне беларускай мовы.

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Блізнятаў надыходзіць тыдзень сур’ёзных змен у асабістым жыцці.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.