Вы тут

На ўсе 20!


Мож­на і ў 70 ад­чу­ваць ся­бе, як у 20! Уся­го толь­кі і трэ­ба кры­ху больш спаць і ру­хац­ца, кры­ху менш ес­ці і пе­ра­жы­ваць з‑за дро­бя­зяў. Так мож­на ад­клас­ці «на ні­ко­лі» сар­дэч­ную не­да­стат­ко­васць, ін­сульт, атлус­цен­не, дыя­бет, дэ­мен­цыю і на­ват рак. Вя­до­мы аме­ры­кан­скі ан­ко­лаг Дэ­від Агус вы­пус­ціў сё­ле­та яшчэ ад­ну кні­гу пра тое, як за­ха­ваць зда­роўе і жыць доў­га. Вось не­ка­то­рыя з яго рэ­ка­мен­да­цый.

Чыр­во­нае ві­но змян­шае ве­ра­год­насць за­хвор­ван­няў сэр­ца. Жан­чы­нам ка­рыс­на вы­пі­ваць не больш за ке­ліх, муж­чы­нам — не больш за два ў дзень.

Со­ка­мі лепш не за­хап­ляц­ца. На­вош­та ар­га­ніз­му дзе­сяць мор­ка­вак за раз? Сок — не цэль­ны пра­дукт, па­коль­кі ў ім ня­ма ка­рыс­ных хар­чо­вых ва­лок­наў. Ка­лі лю­дзі ка­жуць, што сок па­леп­шыў іх са­ма­ад­чу­ван­не, на­са­мрэч яны га­во­раць аб тым, што сок пе­ра­шко­дзіў ім з'ес­ці фаст­фуд.

Той пра­дукт, на якім ня­ма яр­кай эты­кет­кі або звес­так аб са­ста­ве, хут­чэй за ўсё нар­маль­ны. Тры­май­це­ся па­да­лей ад пры­го­жа ўпа­ка­ва­ных бу­тэ­лек і ка­ро­бак. Вы­клю­чэн­не — ага­род­ні­на і са­да­ві­на шо­ка­вай за­ма­роз­кі. Так­са­ма па­мя­тай­це пра рэ­клам­ныя хіт­ры­кі. Ка­лі вам да­во­дзіц­ца слу­хаць, ча­му гэ­та трэ­ба ес­ці, то не трэ­ба гэ­та ес­ці.

Це­ла лю­біць прад­ка­заль­насць. Яму не­аб­ход­ны дак­лад­ны рас­па­ра­дак сну і хар­ча­ван­ня, фі­зіч­ных на­гру­зак і пры­ёму ле­каў. Не­па­ста­ян­ства пра­ва­куе ўсплёск кар­ты­зо­лу — гар­мо­ну стрэ­су, які дае ка­ман­ду за­хоў­ваць тлушч і энер­гію. Ін­шы­мі сло­ва­мі, ка­лі вы ма­ла спі­це або не яс­це, то це­ла бу­дзе су­пра­ціў­ляц­ца лю­бым спро­бам па­страй­нець.

Фі­зіч­ныя на­груз­кі, на­ват звы­чай­ныя пра­гул­кі не­каль­кі ра­зоў на ты­дзень, аба­ра­ня­юць бе­лае рэ­чы­ва моз­га ад змян­шэн­ня ў лю­бым уз­рос­це. А вось пра­цяг­лае ся­дзен­не мя­няе аб­мен рэ­чы­ваў у гор­шы бок, уплы­вае на та­кія па­ра­мет­ры, як ціск, уз­ро­вень гар­мо­ну апе­ты­ту леп­ты­ну, глю­ко­зы, ха­лес­тэ­ры­ну. Вы мо­жа­це зай­мац­ца спор­там па 2 га­дзі­ны на дзень, але ка­лі ас­тат­нія 22 га­дзі­ны пра­во­дзі­це не­ру­хо­ма, гэ­та не па­леп­шыць кар­ці­ны. Так што, ка­лі хо­ча­це жыць даў­жэй, уста­вай­це і ру­хай­це­ся!

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Ад вады да бяды — адзін крок

Ад вады да бяды — адзін крок

На вадаёмах краіны тонуць людзі. Што важна ведаць, каб не папоўніць спіс ахвяр?

Грамадства

Відавочца Перамогі

Відавочца Перамогі

Ваенныя вярсты сяржанта Андрэйчыкава.

Здароўе

У Беларусі дапоўняць нацыянальны каляндар прышчэпак

У Беларусі дапоўняць нацыянальны каляндар прышчэпак

У ім з’явіцца і прышчэпка супраць раку шыйкі маткі.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.