Вы тут

Супрацоўніцтва з МВФ — для міжнароднага іміджу


Ад­нак фі­нан­са­вая да­па­мо­га ад фон­ду так­са­ма бы­ла б да мес­ца

Скон­чы­ла­ся чар­го­вая мі­сія Між­на­род­на­га ва­лют­на­га фон­ду ў Бе­ла­ру­сі. Бы­лі пра­ве­дзе­ны су­стрэ­чы з шэ­ра­гам кі­раў­ні­коў клю­ча­вых ве­дам­стваў. За­ключ­ным эта­пам мі­сіі ста­ла сустрэча з прэм'­ер-мі­ніст­рам Мі­ха­і­лам Мяс­ні­ко­ві­чам. Кі­раў­нік бе­ла­рус­ка­га ўра­да і кі­раў­нік мі­сіі МВФ Дэ­від Хоф­ман вя­лі раз­мо­ву ў ад­ным рэ­чы­шчы, з ча­го мож­на зра­біць вы­сно­ву аб агуль­най за­ці­каў­ле­нас­ці ў но­вай кра­і­на­вай пра­гра­ме з фон­дам. Праў­да, абод­ва ба­кі ча­ка­юць адзін ад ад­на­го кан­крэт­ных дзе­ян­няў.

Над­звы­чай­на­га фі­нан­са­ван­ня не трэ­ба

Пра гэ­та за­явіў Мі­ха­іл Мяс­ні­ко­віч і па­ве­да­міў, што Бе­ла­русь за­вер­шыць 2014 год з эка­на­міч­ным рос­там. Зра­зу­ме­лы і цал­кам раз­лі­ча­ны пра­гноз пла­цеж­на­га ба­лан­су на на­ступ­ны год. «Пра­ца з фон­дам нам, без­умоў­на, па­трэб­на і важ­ная. Перш за ўсё з пунк­ту гле­джан­ня між­на­род­на­га імі­джу і пад­трым­кі той пра­гра­мы струк­тур­ных рэ­фор­маў, якія мы на­ме­ці­лі і рэа­лі­зу­ем ра­зам з На­цы­я­наль­ным бан­кам», — ска­заў прэм'­ер-мі­ністр.

У Бе­ла­ру­сі раз­ліч­ва­юць, што да­лей­шая пра­ца з МВФ да­зво­ліць на­рас­ціць аб'­ёмы, маш­та­бы струк­тур­ных рэ­фор­маў і ска­ра­ціць тэр­мі­ны іх рэа­лі­за­цыі. Для бе­ла­рус­ка­га бо­ку вель­мі важ­ная кан­крэ­ты­ка ў ад­но­сі­нах з Між­на­род­ным ва­лют­ным фон­дам. У 2009 і 2010 га­дах Бе­ла­русь атры­ма­ла па пра­гра­ме стэнд-бай МВФ 3,4 млрд до­ла­раў ЗША, з іх вы­пла­ча­на 3 млрд 140 млн. «Ва ўста­ноў­ле­ныя тэр­мі­ны раз­лі­чым­ся цал­кам, — пад­крэс­ліў Мі­ха­іл Мяс­ні­ко­віч. — Усё, пра што да­маў­ля­лі­ся, мы вы­кон­ва­ем на­ват ва ўмо­вах гла­баль­на­га кры­зі­су».

Пры гэ­тым, зы­хо­дзя­чы з за­явы Дэ­ві­да Хоф­ма­на, для но­вай пра­гра­мы з МВФ Бе­ла­ру­сі па-ра­ней­ша­му па­тра­бу­юц­ца сур'­ёз­ныя на­ме­ры рэа­лі­за­ваць комп­лекс­ны па­кет пас­ля­доў­ных і ра­шу­чых мер мак­ра­эка­на­міч­най па­лі­ты­кі і глы­бо­кіх струк­тур­ных рэ­фор­маў, які мог бы быць пад­тры­ма­ны кра­і­на­мі — чле­на­мі фон­ду. Кі­раў­нік мі­сіі МВФ ад­зна­чыў: «Ка­лі ўла­ды га­то­вы да та­кіх ра­шу­чых змен сва­ёй ця­пе­раш­няй эка­на­міч­най па­лі­ты­кі на пра­ця­гу наступных ме­ся­цаў з тым, каб сфар­мі­ра­ваць на­дзей­ны па­кет мер, МВФ га­то­вы па­чаць пра­цу над но­вай пра­гра­май», — ска­заў Дэ­від Хоф­ман.

Так бу­дзе і на­да­лей

Прэм'­ер-мі­ністр азна­ё­міў­ся з пра­ек­там за­ключ­най за­явы МВФ і пад­ра­бяз­на спы­ніў­ся на не­ка­то­рых клю­ча­вых пы­тан­нях эка­на­міч­най па­лі­ты­кі, каб даць да­дат­ко­выя тлу­ма­чэн­ні экс­пер­там фон­ду. Так, кі­раў­нік ура­да аха­рак­та­ры­за­ваў но­выя па­ды­хо­ды па фар­мі­ра­ван­ні і рэа­лі­за­цыі дзяр­жаў­ных пра­грам. Мі­сія МВФ маг­ла пе­ра­ка­нац­ца, што яны якас­на ўдас­ка­на­ле­ны. До­ля суб­сі­дзі­ра­ва­на­га крэ­ды­та­ван­ня ў эка­но­мі­цы Бе­ла­ру­сі па­сту­по­ва зні­жа­ец­ца. Кі­раў­нік ура­да звяр­нуў ува­гу на тое, што за 9 ме­ся­цаў 2014 го­да рэ­аль­ны рост зар­пла­ты ад­па­вя­дае тэм­пам рос­ту пра­дук­цый­нас­ці пра­цы: «І гэ­та­га мы да­сяг­ну­лі ўпер­шы­ню. Так бу­дзе і на­да­лей». Кі­раў­нік ура­да пра­ін­фар­ма­ваў мі­сію аб па­ды­хо­дах па зні­жэн­ні пе­ра­кры­жа­ва­на­га суб­сі­дзі­ра­ван­ня, пас­ля­доў­най рэа­лі­за­цыі пра­гра­мы струк­тур­ных рэ­фор­маў.

Бе­ла­русь ад­кры­вае эка­но­мі­ку для за­меж­ных ін­вес­та­раў. «Тут нам вель­мі па­трэб­на пра­гра­ма з фон­дам. І не як гро­шы, а як сіг­нал біз­не­су на ак­тыў­ную пра­цу з Бе­ла­рус­сю», — пад­крэс­ліў Мі­ха­іл Мяс­ні­ко­віч. «Мы га­то­выя, ад­кры­тыя для аб­мер­ка­ван­ня пы­тан­няў і хут­ка­сці рэ­фор­маў і іх маш­таб­нас­ці, але да­вай­це ра­біць гэ­та ў рам­ках су­мес­най пра­гра­мы, пад­рых­тоў­ку якой трэ­ба бы­ло б па­чаць у блі­жэй­шы час», — ска­заў прэм'­ер.

Санк­цыі да­дуць не­га­тыў

Санк­цыі су­праць Ра­сіі — асноў­на­га ганд­лё­ва­га парт­нё­ра Бе­ла­ру­сі — мо­гуць «ад­біц­ца праз ганд­лё­вы ка­нал», лі­чыць Дэ­від Хоф­ман. Акра­мя та­го, не вы­клю­ча­на, што ра­сій­скія бан­кі, якія ма­юць дач­чы­ныя пад­раз­дзя­лен­ні ў Бе­ла­ру­сі, пач­нуць пра­да­стаў­ляць ім лік­від­насць у мен­шых аб'­ёмах. У сваю чар­гу, дач­чы­ныя бан­кі, маг­чы­ма, бу­дуць аб­ме­жа­ва­ны ў сва­іх дзе­ян­нях з-за санк­цый. «На­коль­кі важ­ны­мі будуць гэ­тыя фак­та­ры, нам яшчэ трэ­ба ўба­чыць, але ў цэ­лым яны дадуць не­га­тыў­ны ўплыў», — да­даў Дэ­від Хоф­ман.

Ула­дзі­слаў КУ­ЛЕ­ЦКІ.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.