Вы тут

Польшча вырашыла ўзмацніць ваенную прысутнасць на ўсходзе краіны


Поль­шча збі­ра­ец­ца ўма­ца­ваць свае ўсход­нія ме­жы (у напрамку Літ­вы, Бе­ла­русі і Укра­і­ны), на­кі­ра­ваў­шы ту­ды сал­дат і су­час­ную ва­ен­ную тэх­ні­ку.

29-32

«Укам­плек­та­ва­насць як мі­ні­мум трох ва­ен­ных баз на ўсхо­дзе па­вя­лі­чыц­ца з ця­пе­раш­ніх 30% амаль да 90% да 2017 го­да», — за­явіў ві­цэ-прэм'­ер і мі­ністр аба­ро­ны кра­і­ны То­маш Се­ма­няк. Пры­чы­на пе­рад­ыс­ла­ка­цыі вой­скаў не ўтой­ва­ец­ца — бес­пе­ра­пын­ны кан­флікт ва Укра­і­не. Се­ма­няк за­явіў, што «геа­па­лі­тыч­ная сі­ту­а­цыя змя­ні­ла­ся» і «ў нас най­буй­ней­шы кры­зіс бяс­пе­кі з ча­соў «ха­лод­най вай­ны». Сі­ту­а­цыя ў су­сед­няй дзяр­жа­ве, пад­крэс­ліў ён, з'яў­ля­ец­ца «па­гроз­лі­вай».

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Ад вады да бяды — адзін крок

Ад вады да бяды — адзін крок

На вадаёмах краіны тонуць людзі. Што важна ведаць, каб не папоўніць спіс ахвяр?

Грамадства

Відавочца Перамогі

Відавочца Перамогі

Ваенныя вярсты сяржанта Андрэйчыкава.

Здароўе

У Беларусі дапоўняць нацыянальны каляндар прышчэпак

У Беларусі дапоўняць нацыянальны каляндар прышчэпак

У ім з’явіцца і прышчэпка супраць раку шыйкі маткі.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.