Вы тут

У Эстоніі школьнік на ўроку застрэліў настаўніка


У шко­ле эс­тон­ска­га го­ра­да Віль­ян­дзі, які зна­хо­дзіц­ца ў паўд­нё­вай част­цы кра­і­ны, ад­бы­ла­ся стра­ля­ні­на. Як па­ве­дам­ляе га­зе­та Роstіmееs, на­ву­чэ­нец 9-га кла­са пад­час уро­ка ад­крыў агонь па на­стаў­ні­ку, у вы­ні­ку ча­го вы­клад­чык за­гі­нуў. Школь­ні­ка за­тры­ма­лі. На мес­ца зда­рэн­ня пры­бы­лі па­лі­цыя і «хут­кая да­па­мо­га». У Віль­ян­дзі ад­ра­зу на­кі­ра­ваў­ся і мі­ністр аду­ка­цыі Эс­то­ніі Яў­ген Асі­ноў­скі. Паз­ней ста­ла вя­до­ма, што за­гі­ну­ла 56-га­до­вая на­стаў­ні­ца ня­мец­кай мо­вы. Так­са­ма вы­свет­лі­ла­ся, што ву­чань быў уз­бро­е­ны піс­та­ле­там.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.