Вы тут

Ганаровае консульства Францыі адкрылі ў Брэсце


Пер­шае ў Бе­ла­ру­сі га­на­ро­вае кон­суль­ства Фран­цыі ўра­чыс­та ад­кры­лі ў Брэс­це. На пост га­на­ро­ва­га кон­су­ла прэ­зі­дэнт Фран­цыі Фран­суа Аланд пры­зна­чыў Ле­а­ні­да Ста­ец­ка­га.

— Га­на­ро­вае кон­суль­ства бу­дзе спры­яць раз­віц­цю двух­ба­ко­ва­га су­пра­цоў­ніц­тва Брэсц­кай воб­лас­ці і Фран­цуз­скай Рэс­пуб­лі­кі ва ўсіх сфе­рах, у тым лі­ку ганд­лё­ва-эка­на­міч­най, — ска­заў Ле­а­нід Ста­ец­кі. — Асаб­лі­вы ак­цэнт бу­дзе зроб­ле­ны на раз­віц­цё між­куль­тур­ных ад­но­сін.

Ле­а­нід Ста­ец­кі, вя­до­мы ў Брэс­це фран­ка­філ, даў­но пад­трым­лі­вае куль­тур­ныя пра­ек­ты па­між Фран­цы­яй і Бе­ла­рус­сю. Ён у свой час шмат зра­біў для ста­сун­каў двух га­ра­доў з наз­вай Брэст — бе­ла­рус­ка­га і фран­цуз­ска­га.

Выбар рэдакцыі

Тэатр

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Артыст Купалаўскага тэатра —  пра дзяцінства, шлях да сцэны і вывучэнне беларускай мовы.

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Блізнятаў надыходзіць тыдзень сур’ёзных змен у асабістым жыцці.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.