Вы тут

Беларуска атрымала спецыяльны тытул на конкурсе «Місіс Еўропа»


На гэ­тым тыд­ні ў ста­лі­цы Бал­га­рыі прай­шоў што­га­до­вы між­на­род­ны кон­курс ся­род за­муж­ніх і па­спя­хо­вых жан­чын «Мі­сіс Еў­ро­па 2014». На­шу кра­і­ну ў ім прад­ста­ві­ла за­сна­валь­ні­ца за­баў­ляль­на­га ін­тэр­нэт-пар­та­ла prazdnіk.by, ар­га­ні­за­тар шмат­лі­кіх свят Але­ся Ка­кош­ні­ка­ва.

Ар­га­ні­за­та­ры ад­зна­чы­лі вы­дат­ную пад­рых­тоў­ку і доб­ра­зыч­лі­васць бе­ла­рус­кай удзель­ні­цы. Да сло­ва, каб тра­піць на кон­курс, мін­чан­цы да­вя­ло­ся па­зба­віц­ца больш за 20 кі­ла­гра­маў і пад­рых­та­ваць ад­мыс­ло­вы са­цы­яль­ны пра­ект, пры­све­ча­ны ба­раць­бе з да­маш­нім на­сіл­лем. Та­кім пра­ек­там стаў мас­тац­кі фільм «Зло», рэ­жы­сё­рам яко­га вы­сту­пі­ла на­ша су­ай­чын­ні­ца Іры­на Брэль.

Па вы­ні­ках фі­наль­на­га шоу Але­ся Ка­кош­ні­ка­ва атры­ма­ла ты­тул «Мі­сіс Даб­ра­чын­насць». Ка­ро­на пе­ра­мож­цы і ты­тул пер­шай пры­га­жу­ні ся­род за­муж­ніх жан­чын да­ста­лі­ся прад­стаў­ні­цы Ка­нар­скіх аст­ра­воў На­тал­лі За­мо­ра Са­лас. Уся­го ж у сё­лет­нім кон­кур­се ўдзель­ні­ча­лі прад­стаў­ні­цы 20 еў­ра­пей­скіх кра­ін.

Вік­то­рыя ЗА­ХА­РА­ВА.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.