Вы тут

І ў 7, і ў 70+


Мож­на на ўсю кра­і­ну аб­вяс­ціць: «Я ма­гу!»

Кас­тын­гі но­ва­га шоу та­лен­таў, якія твор­чая гру­па тэ­ле­ка­на­ла «Бе­ла­русь 1» пра­во­дзі­ла па ўсёй кра­і­не, дня­мі фі­ні­ша­ва­лі ў ста­лі­цы. На твор­чыя ад­бо­ры за­зір­ну­лі і ка­рэс­пан­дэн­ты «Звяз­ды», каб па­ці­ка­віц­ца, хто вы­пра­боў­вае свае сі­лы ў спа­бор­ніц­тве за 100 міль­ё­наў руб­лёў і чым кан­кур­сан­ты здзіў­ля­юць жу­ры.

[caption id="attachment_59489" align="alignnone" width="600"]Некаторыя нумары выклікалі ў адборачнай камісіі ўсмешку,  іншыя — пазяханне. Некаторыя нумары выклікалі ў адборачнай камісіі ўсмешку,
іншыя — пазяханне.[/caption]

На­пе­рад, з пес­ня­мі

Як мі­ні­мум тры чвэр­ці ўдзель­ні­каў вы­хо­дзяць на сцэ­ну, каб пра­спя­ваць. Пад фа­наг­ра­му і а ка­пэ­ла, пад ба­ян і ман­да­лі­ну, пес­ні ўлас­на­га са­чы­нен­ня, опер­ныя арыі і су­свет­на вя­до­мыя хі­ты — на што толь­кі не за­мах­ва­лі­ся прэ­тэн­дэн­ты! Ка­мусь­ці жу­ры шчы­ра апла­дзі­ра­ва­ла, не­ка­то­рым мяк­ка на­мя­ка­лі, што ад­ной ве­ры ў ся­бе не­да­стат­ко­ва, і, маг­чы­ма, іх та­лен­ты ля­жаць у зу­сім ін­шай сфе­ры, а су­стра­ка­лі­ся і тыя, ка­го не­маг­чы­ма бы­ло слу­хаць без слёз і сме­ху ад­на­ча­со­ва, бо ўсе сло­вы бы­лі тут за­ліш­ні­мі. На­прык­лад, сле­сар з Жо­дзі­на Дзя­ніс не мог па­хва­ліц­ца на­яў­нас­цю слы­ху і го­ла­су, за­тое ха­рыз­мы ў яго ха­пі­ла б на тра­іх. «Вы сме­лы ча­ла­век, — за­ўва­жыў адзін з удзель­ні­каў ад­бо­рач­най ка­мі­сіі Юрый Брэ­ус, — і ў чымсь­ці я вам на­ват зайз­дро­шчу».

За­тое ні­я­кіх праб­лем з га­ла­са­мі, рэ­пер­ту­а­рам, сцэ­ніч­ны­мі кас­цю­ма­мі і па­чуц­цём гу­ма­ру не бы­ло ў ма­ла­до­га ка­лек­ты­ву ка­зац­кай пес­ні і тан­ца, якія лі­та­раль­на за па­ру хві­лін раз­бу­дзі­лі, раз­ва­ру­шы­лі і са­грэ­лі за­лу за­ліх­вац­кім вы­ка­нан­нем.

— Якая ў вас наз­ва ары­гі­наль­ная — «Ма­ме па­да­ба­ец­ца», — здзі­ві­лі­ся ў твор­чай гру­пе.

— Дык і та­та так­са­ма не су­праць! — не раз­гу­бі­лі­ся ўдзель­ні­кі ка­лек­ты­ву і, вы­слу­хаў­шы пэў­ныя па­ра­ды жу­ры, ад­пра­ві­лі­ся ча­каць вер­дык­ту.

[caption id="attachment_59479" align="alignnone" width="600"]У бармен-шоу не ўсё атрымалася, як было задумана У бармен-шоу не ўсё атрымалася, як было задумана[/caption]

Са­лі­гар­ча­нін Ар­се­ній Ку­гей­ка пад­час вы­ступ­лен­ня ўхіт­рыў­ся са­рваць двай­ныя апла­дыс­мен­ты — бо вы­гад­на вы­лу­чыў­ся на фо­не шмат­лі­кіх спе­ва­коў вы­ка­нан­нем біт­бок­су (мас­тац­тва імі­та­цыі рыт­маў і ме­ло­дый му­зыч­ных ін­стру­мен­таў з да­па­мо­гай го­ла­су і ар­ты­ку­ля­цыі. — Аўт). Як вы­свет­лі­ла­ся, у гэ­тым на­прам­ку хло­пец не на­ві­чок — больш за тое, фак­тыч­на ён ства­раль­нік пер­шай і са­май буй­ной бе­ла­рус­кай біт­бокс-су­пол­кі, ар­га­ні­за­тар і ўдзель­нік шмат­лі­кіх му­зыч­ных фес­ты­ва­ляў.

— На­вош­та пры столь­кіх да­сяг­нен­нях та­бе ўдзел у шоу та­лен­таў? — не ўтры­маў­шы­ся, спы­та­лі мы ў хлоп­ца.

— Не тое, каб вый­граць 100 міль­ё­наў... Хут­чэй, прос­та ці­ка­ва па­ка­заць ся­бе шы­ро­кай пуб­лі­цы. Ну і пе­ра­маг­чы бы­ло б вель­мі доб­ра.

Тан­цу­юць усе!

Дру­гі па па­пу­ляр­нас­ці твор­чы кі­ру­нак ва ўдзель­ні­каў кас­тын­гу — тан­цы. Іх бы­ло шмат: баль­ныя, на­род­ныя, іс­пан­скія, ус­ход­нія... Кан­ды­да­ты шоу «Я ма­гу!» дэ­ман­стра­ва­лі, што для іх ня­ма не­маг­чы­ма­га: мож­на стан­ца­ваць і пад Гры­га, і пад рус­кі шан­сон. «У Грод­не, на­прык­лад, ура­зі­ла ад­на ста­лая па­ра, — уз­гад­вае рэ­жы­сёр пра­ек­та Глеб Ша­по, — аба­ім за 50, але як яны вы­кон­ва­лі сам­бу — са­праўд­ная страсць, інт­ры­га, плас­ты­ка, прос­та за­гля­дзен­не! Яна з Ін­дыі, ён бе­ла­рус — па­зна­ё­мі­лі­ся ў Пі­це­ры пад­час ву­чо­бы, пе­ра­еха­лі сю­ды і ўжо 30 га­доў ра­зам, ву­чаць дзе­так, са­мі тан­цу­юць — вы­дат­ны прык­лад, як мож­на ўсё жыц­цё тры­маць ся­бе ў фор­ме».

...Ху­дар­ля­вы, гнут­кі Ва­сіль По­ляк з Ма­зы­ра знеш­не на­гад­ваў сту­дэн­та-«ба­та­ні­ка». Але яшчэ за­доў­га да вы­ступ­лен­ня ін­шыя ўдзель­ні­кі вой­ка­лі, гле­дзя­чы, як раз­мі­на­ец­ца «гу­та­пер­ча­вы» юнак: вір­ту­оз­на склад­ва­ец­ца ў не­ве­ра­год­ныя фі­гу­ры і вы­раб­ляе скла­да­ныя па. Ва­сіль, да­рэ­чы, стаў пер­шым з удзель­ні­каў мінс-
к­ага кас­тын­гу, ка­му суд­дзі ад­ра­зу ж да­лі «да­бро» і за­пэў­ні­лі: «Вы пра­хо­дзі­це ў паў­фі­нал!».

— Ад­куль та­кія та­лен­ты? Пра­фе­сій­ная пад­рых­тоў­ка? — да­гна­лі мы ма­ла­до­га ча­ла­ве­ка за ку­лі­са­мі.

— Шчы­ра ка­жу­чы, пер­шая мая пра­фе­сія — пе­да­гог аб­слу­го­вай пра­цы і вы­яў­лен­ча­га мас­тац­тва ў дзяў­чат, пра­сцей ка­жу­чы, «тру­да­вік», — са­рам­лі­ва па­пра­віў аку­ля­ры хло­пец. — У мя­не на­ват ёсць ну­мар, дзе я шыю са­бе пі­жа­му. А тан­цы па­ча­лі­ся з та­го, што я не­як прый­шоў да сяб­роў, якія зай­ма­лі­ся брэйк-да­нсам, па­спра­ба­ваў паў­та­рыць за імі пэў­ныя ру­хі, і мне ска­за­лі: а ты гнут­кі, хо­чаш зай­мац­ца?

[caption id="attachment_59478" align="alignnone" width="600"]Беларускі ёг Васіль Поляк не толькі гнуткі, але і вельмі абаяльны. Беларускі ёг Васіль Поляк не толькі гнуткі, але і вельмі абаяльны.[/caption]

Ва­сіль, да­рэ­чы, за­га­дзя вы­ра­шыў, на што па­тра­ціць пры­за­выя сто міль­ё­наў, ка­лі ме­на­ві­та яму ўсміх­нец­ца ўда­ча: «На раз­віц­цё тан­ца­валь­на­га мас­тац­тва і ў Ма­зы­ры, і на­огул у Бе­ла­ру­сі. Ну, і на ся­бе пэў­ную част­ку па­тра­чу, а то ад ак­тыў­ных за­ня­ткаў усё адзен­не рвец­ца. Але най­перш мне ці­ка­ва па­ву­чыц­ца ча­мусь­ці но­ва­му, па­слу­хаць пра­фе­сій­ныя па­ра­ды ад суд­дзяў і раз­ві­вац­ца».

«Шу­ка­е­це та­лен­ты? Іх ёсць у мя­не»

Мно­гія спра­ба­ва­лі ўра­зіць фо­ку­са­мі і ілю­зі­я­мі — 13-га­до­вы Ар­цём, на­прык­лад, па­каз­ваў жу­ры, як пра­цуе «мен­таль­ная ма­гія», і мно­гіх та­кі пе­ра­ка­наў! Бы­лі і тру­кі з кар­та­мі, і «вя­сель­ныя» за­ба­вы, і бар­мен-шоу, і на­ват пес­каг­ра­фія... Шэ­раг кан­кур­сан­таў чы­та­лі вер­шы ўлас­на­га са­чы­нен­ня, ад лі­рыч­ных да па­тры­я­тыч­ных, якіх ха­пі­ла б на тоў­сты збор­нік. «За­свя­ці­лі­ся» ся­род ін­шых і заў­сёд­ні­кі па­доб­ных твор­чых ад­бо­раў — на­прык­лад, эпа­таж­ны вя­ду­чы за­баў­ляль­ных пра­грам Аляк­сандр Ба­ба­ры­кін, які вы­сту­пае пад псеў­да­ні­мам Алекс Нар­ма­лекс, чар­го­вы раз пры­ме­раў на ся­бе воб­раз Эл­ві­са.

...Ах­вот­ні­каў па­ка­заць ся­бе ў Ма­ла­дзёж­ным тэ­ат­ры эст­ра­ды не мен­ша­ла да поз­ня­га ве­ча­ра. Уся­го ж у кас­тын­гах, якія прай­шлі ва ўсіх аб­лас­ных га­ра­дах, а так­са­ма ў Баб­руй­ску, Ма­ла­дзеч­не і Ба­ра­на­ві­чах, бы­ло па­ка­за­на больш як 700 ну­ма­роў. Пра­фе­сій­ны і ўзрос­та­вы склад раз­на­стай­ны: пры­хо­дзі­лі і 7-га­до­выя дзе­ці, і тыя, ка­му ўжо за 80, і сту­дэн­ты са школь­ні­ка­мі, і бух­гал­та­ры, і бу­даў­ні­кі, і ўра­чы, і двор­ні­кі, і сле­са­ры, і вай­скоў­цы. Пры­чым, ад­зна­ча­юць па­ста­ян­ныя ўдзель­ні­кі твор­чай гру­пы, у ра­ён­ных га­ра­дах кан­ды­да­таў бы­ло больш і яны ака­за­лі­ся яр­чэй­шы­мі, чым у аб­лас­ных цэнт­рах. Для ўдзе­лу ў тэ­ле­ві­зій­ным шоу бу­дзе вы­бра­на не больш як 120 з іх, а са­мыя ці­ка­выя, але «не­фар­мат­ныя» вы­ступ­лен­ні зды­мач­ная гру­па пра­ек­та па­ка­жа ў дзён­ні­ках «Я ма­гу!»

З першых вуснаў

— У мя­не ўжо тры блак­но­ты спі­са­ны за­мет­ка­мі і ўра­жан­ня­мі з кас­тын­гаў ва ўсіх га­ра­дах, — ад­зна­чае ў пе­ра­пын­ку рэ­жы­сёр Глеб Ша­по, — бо прос­та не­маг­чы­ма ўсіх за­пом­ніць: мы фа­та­гра­фу­ем кан­ды­да­таў, пі­шам на ка­ме­ры, а по­тым бу­дзем яшчэ раз пе­ра­гля­даць і вы­бі­раць, ка­го за­про­сім у тэ­ле­шоу.

IMG_0114

Да 20 ліс­та­па­да мы па­він­ны ўжо вы­зна­чыц­ца са спі­сам удзель­ні­каў — вы­кла­дзем яго на сай­це, у са­цы­яль­ных сет­ках, усім па­тэ­ле­фа­ну­ем, каб ве­даць, хто згод­ны, а хто, маг­чы­ма, пе­ра­ду­маў удзель­ні­чаць у шоу. Та­ды пач­нём пра­ца­ваць — спа­чат­ку дыс­тан­цый­на, бу­дзем так­са­ма пры­яз­джаць у га­ра­ды, зды­маць сю­жэ­ты пра кож­на­га ўдзель­ні­ка. Стар­туе шоу ў сту­дзе­ні. Па­пя­рэд­не вы­ра­ша­на, што ў кож­ным ад­бо­рач­ным ці паў­фі­наль­ным шоу бу­дзе па 10 ну­ма­роў, у фі­нал тра­пяць 2 най­леп­шыя: ад­на­го вы­бе­ра пра­фе­сій­нае жу­ры, дру­го­га — гле­да­чы. У фі­на­ле ж га­ла­са­ваць бу­дуць толь­кі гле­да­чы, каб атры­маў­ся са­праў­ды на­род­ны вы­бар.

IMG_0119IMG_0193IMG_0046IMG_0042IMG_0154

Вік­то­рыя ЦЕ­ЛЯ­ШУК.

Фота Надзеі Бужан

Выбар рэдакцыі

Тэатр

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Артыст Купалаўскага тэатра —  пра дзяцінства, шлях да сцэны і вывучэнне беларускай мовы.

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Блізнятаў надыходзіць тыдзень сур’ёзных змен у асабістым жыцці.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.