Вы тут

Высокі прафесіяналізм і ўменне працаваць з людзьмі


Па­він­ны гар­ма­ніч­на спа­лу­чац­ца ў кі­раў­ні­ку

Што трэ­ба для та­го, каб стаць лі­да­рам? Які­мі якас­ця­мі ва­ло­даць, на якія кры­тэ­рыі апі­рац­ца? На гэ­тыя і ін­шыя пы­тан­ні мож­на бы­ло па­чуць ад­каз пад­час аду­ка­цый­на­га фо­ру­му для перс­пек­тыў­на­га кад­ра­ва­га рэ­зер­ву Ма­гі­лёў­скай воб­лас­ці, які  прай­шоў у Асі­по­ві­чах.

Сён­ня лі­дар­ства і кі­ра­ван­не мож­на лі­чыць сі­но­ні­ма­мі. Ме­на­ві­та та­му перс­пек­тыў­ны кад­ра­вы рэ­зерв фар­мі­ру­ец­ца са сту­дэн­таў вы­шэй­шых на­ву­чаль­ных уста­ноў і ма­ла­дых спе­цы­я­ліс­таў ва ўзрос­це да 31 го­да, якія ва­ло­да­юць ар­га­ні­за­тар­скі­мі за­дат­ка­мі і ма­юць здоль­нас­ці да кі­раў­ніц­кай дзей­нас­ці. Ву­чо­бу для бу­ду­чых кі­раў­ні­коў ар­га­ні­за­ва­лі Ма­гі­лёў­скі абл­вы­кан­кам і Ака­дэ­мія кі­ра­ван­ня пры Прэ­зі­дэн­це Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь. На­мес­нік стар­шы­ні Ма­гі­лёў­ска­га абл­вы­кан­ка­ма Ва­ле­рый Ма­ла­шка ад­зна­чыў, што ву­чо­ба ў та­кім фар­ма­це вель­мі ка­рыс­ная. Важ­на мець жы­выя зно­сі­ны, маг­чы­масць за­даць ней­кае пы­тан­не, па­дзя­ліц­ца во­пы­там. І ёсць на­мер пра­во­дзіць та­кія се­мі­на­ры як ма­га час­цей.

Яшчэ да па­чат­ку фо­ру­му ў фае Асі­по­віц­ка­га рай­вы­кан­ка­ма мож­на бы­ло азна­ё­міц­ца з тэ­ма­тыч­най вы­ста­вай лі­та­ра­ту­ры і ме­та­дыч­ных рас­пра­цо­вак у да­па­мо­гу кі­раў­ні­ку. Удзель­ні­кі атры­ма­лі маг­чы­масць прай­сці спе­цы­яль­нае тэс­ці­ра­ван­не, пры­няць удзел у псі­ха­ла­гіч­ным трэ­нін­гу, па­спра­ба­ваць ся­бе ў ро­лі кі­раў­ні­коў. Пер­шы пра­рэк­тар Ака­дэ­міі кі­ра­ван­ня пры Прэ­зі­дэн­це Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь Аляк­сандр Іва­ноў­скі рас­тлу­ма­чыў, на­коль­кі ад­каз­на і мэ­та­аб­грун­та­ва­на сён­ня вя­дзец­ца ад­бор у шэ­ра­гі лі­да­раў. «Ака­дэ­мія атрым­лі­вае ін­фар­ма­цыю аб ма­ла­дых лю­дзях, якія ад­па­вя­да­юць гэ­тым якас­цям, і на пра­ця­гу пэў­на­га ча­су на­зі­рае за іх пос­пе­ха­мі», — ад­зна­чыў ён.

Да­рэ­чы, ся­род ма­ла­дзёж­на­га рэ­зер­ву з Ма­гі­лёў­скай воб­лас­ці боль­шасць прад­стаў­ле­на жа­ноц­кай аў­ды­то­ры­яй. Гэ­та свед­чыць аб тым, што дзяў­ча­ты час­цей рэа­лі­зу­юць свае лі­дар­скія схіль­нас­ці. Ся­рэд­ні ўзрост «рэ­зер­віс­таў» — 27-30 га­доў, з іх ка­ля 26% зна­хо­дзяц­ца ў шлю­бе. Як ста­ноў­чы факт ад­зна­ча­ла­ся, што ся­род ма­гі­лёў­скіх лі­да­раў усе ма­юць вы­шэй­шую аду­ка­цыю. Гэ­та свед­чыць аб вы­со­кім уз­роў­ні іх агуль­най пад­рых­тоў­кі.

На­тал­ля Ду­бін­ка, за­гад­чык ка­фед­ры псі­ха­ло­гіі Ака­дэ­міі кі­ра­ван­ня, ад­зна­чы­ла, што кож­ны па­ві­нен ма­ты­ва­ваць імк­нен­не стаць лі­да­рам і цвя­ро­за ацэнь­ваць свае маг­чы­мас­ці. І шмат ка­му ра­за­брац­ца ў гэ­тым да­па­маг­ло пра­па­на­ва­нае тэс­ці­ра­ван­не.

— Гэ­ты фо­рум ці­ка­вы тым, што дае маг­чы­масць па­спра­ба­ваць ся­бе ў ро­лі кі­раў­ні­ка, вы­сту­піць пе­рад не­зна­ё­май аў­ды­то­ры­яй, — ад­зна­чы­ла сту­дэнт­ка Ма­гі­лёў­ска­га дзяр­жаў­на­га ўні­вер­сі­тэ­та імя Ку­ля­шо­ва Ка­ця­ры­на Тка­чо­ва, стар­шы­ня ка­ар­ды­на­цый­на­га са­ве­та сту­дэнц­ка­га са­ма­кі­ра­ван­ня. — Асаб­лі­ва для мя­не ці­ка­ва бы­ло паў­дзель­ні­чаць у прак­тыч­ных за­ня­тках, да­ве­дац­ца аб сва­іх маг­чы­мас­цях і па­раў­наць ся­бе з ін­шы­мі.

У рэ­зер­во­вым спі­се воб­лас­ці сён­ня 54 лі­да­ры. «На гэ­тых лю­дзей ро­біц­ца стаў­ка, — ад­зна­чыў на­чаль­нік упраў­лен­ня ар­га­ні­за­цый­на-кад­ра­вай ра­бо­ты Ма­гі­лёў­ска­га абл­вы­кан­ка­ма Ге­надзь Ге­ра­сі­мен­ка. — Па вы­ні­ках су­стрэ­чы бу­дзе ство­ра­ны пра­та­кол да­ру­чэн­няў для пра­цоў­ных ка­лек­ты­ваў».

— Сён­ня ак­тыў­на раз­ві­ва­ец­ца эка­но­мі­ка, і нам вель­мі па­трэб­ны пад­рых­та­ва­ныя кі­раў­ні­кі, якія змо­гуць пры­маць ра­шэн­не на­ват у эк­стрэ­маль­ных аб­ста­ві­нах, — пад­крэс­ліў пер­шы на­мес­нік кі­раў­ні­ка Ад­мі­ніст­ра­цыі Прэ­зі­дэн­та Бе­ла­ру­сі Аляк­сандр Радзь­коў. — Для гэ­та­га шмат ча­го трэ­ба ве­даць і ўмець. У кі­раў­ні­ку па­він­ны гар­ма­ніч­на спа­лу­чац­ца вы­со­кі пра­фе­сі­я­на­лізм і ўмен­не пра­ца­ваць з людзь­мі. Пра­цэс пад­рых­тоў­кі кад­раў па­ві­нен быць ар­га­ні­за­ва­ны з ро­зу­мам. Ён не па­ві­нен быць вы­пад­ко­вым. Важ­на ства­рыць сіс­тэ­му, якая да­па­мо­жа раз­ві­ваць у са­бе лі­дар­скія якас­ці. Дзя­ку­ю­чы шко­ле, БРСМ, уні­вер­сі­тэ­ту. Мо­ладзь ці­ка­віц­ца, як тра­піць у рэ­зерв, але гэ­та не га­ран­туе та­го, што кож­ны ста­не кі­раў­ні­ком. Лі­чу, та­ле­на­ві­ты ўрач не менш каш­тоў­ны, чым кі­раў­нік. Мэ­та гэ­та­га аду­ка­цый­на­га фо­ру­му — даць маг­чы­масць «рэ­зер­віс­там» ад­чуць ад­но ад­на­го, да­ве­дац­ца, як жы­вуць, чым ці­ка­вяц­ца ад­на­год­кі. Праз гэ­ты «ка­нал», праз ак­тыў­ную мо­ладзь мы па­він­ны ўклад­ваць у ро­зу­мы і асноў­ныя каш­тоў­нас­ці жыц­ця, фар­мі­ра­ваць бу­ду­чых кі­раў­ні­коў, пра­фе­сі­я­на­лаў сва­ёй спра­вы, гэ­та зна­чыць фар­мі­ра­ваць зда­ро­вае гра­мад­ства».

Нэ­лі ЗІ­ГУ­ЛЯ.

 

Выбар рэдакцыі

Тэатр

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Артыст Купалаўскага тэатра —  пра дзяцінства, шлях да сцэны і вывучэнне беларускай мовы.

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Блізнятаў надыходзіць тыдзень сур’ёзных змен у асабістым жыцці.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.