Вы тут

Даўжнікоў па аліментах і ЖКП прымусяць працаваць?


Пад­час рэй­ду па ква­тэ­рах не­пла­цель­шчы­каў за жыл­лё­ва-ка­му­наль­ныя па­слу­гі са спе­цы­я­ліс­та­мі раз­лі­ко­ва­га цэнт­ра за­ўва­жы­ла ці­ка­вую ака­ліч­насць. Боль­шасць даў­жні­коў тлу­ма­чыць ня­пла­ту тым, што яны ні­дзе не пра­цу­юць, і лі­чаць гэ­та прос­та за ней­кае не­па­хіс­нае, «жа­ле­за­бе­тон­нае» апраў­дан­не. Ка­лі ж прад­стаў­ні­кі раз­лі­ко­вай ар­га­ні­за­цыі асця­рож­на пра­па­ноў­ва­лі бес­пра­цоў­ным маг­чы­мыя ва­ры­ян­ты пра­ца­ўлад­ка­ван­ня, у ад­каз чу­лі абу­раль­ныя вы­бу­хі: «Ды я на та­кую ра­бо­ту за та­кія гро­шы ў жыц­ці не пай­ду!»

Ка­неш­не, доб­ра, ка­лі ў ча­ла­ве­ка ёсць аб­мі­цыі і ён цэ­ніць свае пра­фе­сій­ныя здоль­нас­ці. Але не ў тым вы­пад­ку, ка­лі ён апус­ка­ец­ца да та­го, што за­ро­бак яму па­трэб­ны толь­кі на пра­пой. Ад­нак у хут­кім ча­се для лю­дзей, якія сіс­тэ­ма­тыч­на ўхі­ля­юц­ца ад не­аб­ход­ных вы­плат, сі­ту­а­цыя мо­жа па­гор­шыц­ца. Пры­нам­сі, Мін­гар­вы­кан­кам пра­па­нуе ўвес­ці аба­вяз­ко­вае пра­ца­ўлад­ка­ван­не для даў­жні­коў па алі­мен­тах і ЖКП. Стар­шы­ня ка­мі­тэ­та па пра­цы, за­ня­тас­ці і са­цы­яль­най аба­ро­не Мін­гар­вы­кан­ка­ма Жан­на РА­МА­НО­ВІЧ за­яві­ла:

«Пра­па­ну­ец­ца раз­гле­дзець пы­тан­не аб аба­вяз­ко­вым пра­ца­ўлад­ка­ван­ні асоб, якія з'яў­ля­юц­ца даў­жні­ка­мі. Гэ­та не­пла­цель­шчы­кі алі­мен­таў, тыя, хто доў­гі час не аплач­вае па­слу­гі ЖКГ, і ін­шыя. Лі­чым, што асоб­ныя ка­тэ­го­рыі гра­ма­дзян ця­пер трэ­ба ўлад­коў­ваць на пра­цу па­вод­ле па­ста­но­вы су­да. Так­са­ма пра­па­ну­ец­ца ска­ра­ціць пе­ры­яд зна­хо­джан­ня на ўлі­ку па бес­пра­цоўі з 36 да 18 ме­ся­цаў. Лі­чым мэ­та­згод­ным раз­гле­дзець маг­чы­масць па­ве­лі­чэн­ня сты­пен­дыі лю­дзям, якія пра­хо­дзяць пра­фпад­рых­тоў­ку па на­кі­ра­ван­ні дзярж­служ­бы за­ня­тас­ці».

Ця­пер у эка­но­мі­цы Мін­ска за­ня­та 77% ста­ліч­ных пра­цоў­ных рэ­сур­саў. Ка­ля 6% мін­чан ад­но­сяц­ца да ка­тэ­го­рыі не­за­ня­тых гра­ма­дзян. З іх прак­тыч­на кож­ны дру­гі вя­дзе ак­тыў­ны по­шук пра­цы, менш за тра­ці­ну зай­ма­юц­ца хат­няй гас­па­дар­кай, а амаль у кож­на­га пя­та­га ад­сут­ні­чае ма­ты­ва­цыя да пра­цы.

«Ме­на­ві­та гэ­тыя лю­дзі сён­ня з'яў­ля­юц­ца аб'­ек­там ува­гі ўсіх струк­тур­ных пад­раз­дзя­лен­няў ста­лі­цы», — ад­зна­чы­ла Жан­на Ра­ма­но­віч.

Ця­пер пра­па­но­вы Мін­гар­вы­кан­ка­ма да­пра­цоў­ва­юц­ца і бу­дуць на­кі­ра­ва­ны на раз­гляд ва ўрад.

Дзі­я­на СЕ­РА­ДЗЮК

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.