Вы тут

Шмат чытаеш? Ідзі ў клуб!


Пра нач­ныя клу­бы, якія па пят­ні­цах на­вед­ва­юць пры­хіль­ні­кі шум­на­га ад­па­чын­ку, ве­да­юць усе. Але ў ста­лі­цы ёсць яшчэ ад­но мес­ца, дзе ў апош­ні дзень пра­цоў­на­га тыд­ня бы­вае гэ­так жа шум­на. Толь­кі там гу­чыць не му­зы­ка, а га­ла­сы лю­дзей, якім па­да­ба­ец­ца чы­таць кні­гі па ро­лях. Ці тых, ка­му ёсць што ска­заць пры аб­мер­ка­ван­ні та­го ці ін­ша­га лі­та­ра­тур­на­га тво­ра. Га­вор­ка пой­дзе, як вы зра­зу­ме­лі, пра кніж­ны клуб.

5-15

Яго мож­на па­раў­наць з лі­та­ра­тур­ны­мі ка­вяр­ня­мі, дзе на­вед­валь­нік мо­жа вы­піць ку­ба­чак ка­вы, су­стрэц­ца з пісь­мен­ні­кам або рэ­жы­сё­рам. Для ама­та­раў вер­шаў ар­га­ні­зу­юць паэ­тыч­ныя ве­ча­ры. Для тых, ка­му блі­жэй про­за, у кніж­ным клу­бе час­та ла­дзяць аб­мер­ка­ван­не тво­раў су­час­най ці кла­січ­най лі­та­ра­ту­ры. Прак­ты­ку­ец­ца і вы­шэй­зга­да­нае чы­тан­не па ро­лях: на­прык­лад, ня­даў­на на­вед­валь­ні­кам да­лі маг­чы­масць стаць на не­ка­то­ры час ге­ро­я­мі п'е­сы Ага­ты Крыс­ці «Паст­ка». Мы па­гу­та­ры­лі з ар­га­ні­за­тар­кай і вя­ду­чай кніж­на­га клу­ба На­та­лі Ба­ра­бош­кі­най.

— На­ша ме­ра­пры­ем­ства ак­ту­аль­нае, у яго дак­лад­на ёсць свае пры­хіль­ні­кі. Раз­маў­ляць пра кні­гі, аб­мяр­коў­ваць і раз­ва­жаць, за­во­дзіць зна­ём­ствы з но­вы­мі людзь­мі і прос­та атрым­лі­ваць аса­ло­ду ад ат­мас­фе­ры лі­та­ра­тур­най ка­вяр­ні — гэ­та ўсё ака­за­ла­ся вель­мі важ­ным і па­трэб­ным ма­ла­дым лю­дзям, — рас­па­вя­ла су­раз­моў­ца.

— Асноў­ныя на­вед­валь­ні­кі кніж­на­га клу­ба — гэ­та...

— Мо­ладзь ва ўзрос­це ад 17 да 30 га­доў. Пры­чым дзяў­чат і хлоп­цаў коль­касць пры­клад­на ад­ноль­ка­вая, а ча­сам муж­чын аказ­ва­ец­ца на­ват больш. Клу­бам ці­ка­вяц­ца і лю­дзі ста­рэй­ша­га ўзрос­ту (30-40 і на­ват 50-60 га­доў), але, на­пэў­на, пля­цоў­ка ан­ты­ка­вяр­ні «Дом Фі­ша­ра», на якой пра­хо­дзяць на­шы ме­ра­пры­ем­ствы, іх ад­пуж­вае. Хоць мы за­пэў­ні­ва­ем, што ча­ка­ем у клуб аў­ды­то­рыю ўсіх уз­рос­таў. Бы­ло б вель­мі ці­ка­ва па­чуць на аб­мер­ка­ван­ні якой-не­будзь кні­гі ча­ла­ве­ка з жыц­цё­вым во­пы­там, па­гу­та­рыць ці на­ват па­спра­чац­ца з ім. Мы час­та спра­ча­ем­ся на аб­мер­ка­ван­нях, і яшчэ як!

— Які фар­мат пра­вя­дзен­ня твор­чых ве­ча­роў вы лі­чы­це са­мым ці­ка­вым?

— Кніж­ны клуб Red Room толь­кі ста­но­віц­ца на но­гі, мы ўвесь час неш­та шу­ка­ем і імк­нём­ся па мак­сі­му­ме пры­цяг­нуць ува­гу да на­шых ме­ра­пры­ем­стваў. Та­му ця­пер ве­чар ад ве­ча­ра моц­на ад­роз­ні­ва­ец­ца, у клуб пры­хо­дзяць роз­ныя лю­дзі, за­хоп­ле­ныя той ці ін­шай тэ­ма­ты­кай. У пла­нах, без­умоў­на, шмат сюр­пры­заў і экс­пе­ры­мен­таў. За­раз вель­мі ці­ка­вы час, і цяж­ка на гэ­тым эта­пе ска­заць, якім клуб бу­дзе ў бу­ду­чы­ні. Яго «зро­бяць» лю­дзі, якія вы­бі­ра­юць кніж­ны клуб за­мест ін­шых за­баў на ве­чар пят­ні­цы.

— Як ад­бі­ра­юц­ца тво­ры, якія бу­дуць «га­лоў­ны­мі ге­ро­я­мі» су­стрэ­чы?

— Я шмат чы­таю, па­раў­ноў­ваю, збі­раю ін­фар­ма­цыю, вод­гу­кі ін­шых — і скеп­ты­каў, і знаў­цаў. Ка­лі тэ­май су­стрэ­чы ста­но­віц­ца ней­кі жанр, імк­ну­ся шу­каць ха­рак­тэр­ны твор. Ці на­ад­ва­рот, ка­лі жанр усім доб­ра вя­до­мы — не­ха­рак­тэр­ны для яго твор для паў­на­ты ўспры­ман­ня. Люб­лю рэд­кія або за­бы­тыя кні­гі, не­ка­то­рых ня­ма на­ват у пе­ра­кла­дзе. Ха­це­ла­ся б су­пра­цоў­ні­чаць з пе­ра­клад­чы­ка­мі (спа­дзя­ю­ся, гэ­та ў бу­ду­чы­ні). Не­су­мнен­на, мэ­тай кніж­на­га клу­ба з'яў­ля­ец­ца пры­цяг­нен­не ўва­гі да лі­та­ра­ту­ры і па­вы­шэн­не куль­тур­на­га ўзроў­ню чы­та­чоў. Бо на на­шых су­стрэ­чах мож­на па­дзя­ліц­ца дум­кай на­конт лю­бі­мых кніг і атры­маць сты­мул пра­чы­таць што-не­будзь но­вае, бо ў кан­цы тыд­ня бу­дзе з кім аб­мер­ка­ваць пра­чы­та­нае.

Воль­га ШЫ­ЛАК, сту­дэнт­ка ІІІ кур­са Ін­сты­ту­та жур­на­ліс­ты­кі БДУ.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

«Шэрая» зарплата — сумныя вынікі

«Шэрая» зарплата — сумныя вынікі

Што губляюць работнік і дзяржава?

Рэгіёны

Наперадзе — лета! Ці гатовыя тэрыторыі дзіцячага адпачынку прыняць гасцей?

Наперадзе — лета! Ці гатовыя тэрыторыі дзіцячага адпачынку прыняць гасцей?

Вучэбны год завяршаецца для 1,1 мільёна беларускіх школьнікаў, з іх 107,8 тысячы заканчваюць 9-я класы і 57,5 тысячы — 11-я.

Грамадства

У чым пайсці на выпускны баль?

У чым пайсці на выпускны баль?

 Паглядзім, што раяць стылісты і што рэальна набыць у нашых шыротах, пажадана не ўганяючы бацькоў у даўгі.