Вы тут

Дыялог на перспектыву


Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка лі­чыць перс­пек­тыў­ным су­пра­цоў­ніц­тва з Рэс­пуб­лі­кай Са­юз М'ян­ма. Аб гэ­тым бе­ла­рус­кі лі­дар за­явіў на су­стрэ­чы з вяр­хоў­ным га­лоў­на­ка­ман­ду­ю­чым Уз­бро­е­ны­мі сі­ла­мі М'ян­мы Мін Аунг Хла­ін­гам, па­ве­дам­ляе БЕЛ­ТА.

«Я азна­ё­міў­ся з вы­ні­ка­мі пра­ве­дзе­ных ужо ў Мін­ску ва­шых су­стрэч, пе­ра­га­во­раў, на­вед­ван­ня бе­ла­рус­кіх прад­пры­ем­стваў. Мне ім­па­нуе ваш па­ды­ход, — пад­крэс­ліў Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка, ві­та­ю­чы дэ­ле­га­цыю М'ян­мы. — Наш дыя­лог на­цэ­ле­ны на перс­пек­ты­ву, і мы па­він­ны прай­сці гэ­ты шлях, ча­го б гэ­та ні каш­та­ва­ла».

Прэ­зі­дэнт ад­зна­чыў, што М'ян­ма зай­мае доб­рае стра­тэ­гіч­нае ста­но­ві­шча ў рэ­гі­ё­не. «Гэ­та са­дзей­ні­чае раз­віц­цю не толь­кі эка­но­мі­кі М'ян­мы, але і мо­жа са­дзей­ні­чаць раз­віц­цю эка­но­мі­кі на­шай кра­і­ны па пры­чы­не ўклю­ча­нас­ці ў су­мес­ныя пра­ек­ты з М'ян­май. По­бач вель­мі перс­пек­тыў­ныя і ёміс­тыя рын­кі», — упэў­не­ны кі­раў­нік дзяр­жа­вы. Ка­лі Бе­ла­русь і М'ян­ма бу­дуць су­мес­на вы­раб­ляць та­ва­ры, то за кошт вы­ха­ду на рын­кі ін­шых кра­ін мож­на бу­дзе атры­маць вель­мі доб­рыя вы­ні­кі, лі­чыць бе­ла­рус­кі лі­дар.

«У на­шым су­пра­цоў­ніц­тве ня­ма за­кры­тых тэм, — ска­заў Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка. — Мы га­то­вы шы­ро­ка раз­ві­ваць ад­но­сі­ны з М'ян­май — ад звы­чай­ных па­ста­вак та­ва­раў у ва­шу кра­і­ну да куп­лі пра­дук­цыі з М'ян­мы, якая не вы­раб­ля­ец­ца ў Бе­ла­ру­сі». Прэ­зі­дэнт так­са­ма за­явіў аб га­тоў­нас­ці Бе­ла­ру­сі да су­пра­цоў­ніц­тва з М'ян­май у ва­ен­на-тэх­ніч­най сфе­ры, пад­рых­тоў­цы кад­раў. «Мы гэ­та­га не ўтой­ва­ем, і ваш ві­зіт з'яў­ля­ец­ца свед­чан­нем та­го», — пад­крэс­ліў ён.

Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі па­пра­сіў пе­ра­даць са­мыя доб­рыя па­жа­дан­ні Прэ­зі­дэн­ту Рэс­пуб­лі­кі Са­юз М'ян­ма і за­пра­шэн­не яму на­ве­даць Бе­ла­русь у лю­бы час, каб па­глы­біць двух­ба­ко­выя су­вя­зі.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.