Вы тут

Тэмпература... сямейнага дабрабыту


Кам­форт­нае ася­род­дзе ў до­ме. Якім яно па­він­на быць? Як вы­свет­лі­ла­ся, у муж­чын і жан­чын роз­ныя ўяў­лен­ні на гэ­ты конт.

Як пі­ша The Daіly Maіl са спа­сыл­кай на апош­нія да­сле­да­ван­ні, жан­чы­ны ад­да­юць пе­ра­ва­гу цёп­лай тэм­пе­ра­ту­ры ў па­мяш­кан­ні, а муж­чы­ны з імі не згод­ны і кам­форт­на ад­чу­ва­юць ся­бе ў пра­ха­ло­дзе.

Па ін­фар­ма­цыі да­след­чы­каў, прад­стаў­ні­цы пры­го­жа­га по­лу больш ад­чу­валь­ныя да роз­ных змя­нен­няў тэм­пе­ра­ту­ры, чым прад­стаў­ні­кі моц­най па­ло­вы ча­ла­вец­тва: у жан­чын но­гі і ру­кі пры­клад­на ў 9 ра­зоў час­цей бы­ва­юць ха­лод­ны­мі.

Так­са­ма апы­тан­не па­ка­за­ла, што 55% лю­дзей па­ста­ян­на спра­ча­юц­ца на­конт та­го, якім па­ві­нен быць клі­мат у до­ме. Пры гэ­тым кры­ху больш за трэць апы­та­ных бры­тан­цаў пры­зна­ла­ся, што яны ні за што не ўсту­пяць сва­ім ка­ха­ным у па­доб­ных пы­тан­нях і па­ста­ра­юц­ца ства­рыць у до­ме тэм­пе­ра­ту­ру, кам­форт­ную для іх са­міх.

Да­след­чы­кі, у сваю чар­гу, пра­па­на­ва­лі ва­ры­янт кам­пра­мі­су. Яны сцвяр­джа­юць, што ідэа­льная тэм­пе­ра­ту­ра і для муж­чын, і для жан­чын скла­дае 22 гра­ду­сы па Цэль­сію, а ўста­на­віць яе мож­на з да­па­мо­гай спе­цы­яль­на­га тэр­ма­рэ­гу­ля­та­ра на ба­та­рэі.

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Ад вады да бяды — адзін крок

Ад вады да бяды — адзін крок

На вадаёмах краіны тонуць людзі. Што важна ведаць, каб не папоўніць спіс ахвяр?

Грамадства

Відавочца Перамогі

Відавочца Перамогі

Ваенныя вярсты сяржанта Андрэйчыкава.

Здароўе

У Беларусі дапоўняць нацыянальны каляндар прышчэпак

У Беларусі дапоўняць нацыянальны каляндар прышчэпак

У ім з’явіцца і прышчэпка супраць раку шыйкі маткі.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.