Вы тут

Перш за ўсё — бяспека


Се­сію Са­ве­та ка­лек­тыў­най бяс­пе­кі Ар­га­ні­за­цыі Да­га­во­ра аб ка­лек­тыў­най бяс­пе­цы пла­ну­ец­ца пра­вес­ці 23 снеж­ня. Аб гэ­тым іш­ла раз­мо­ва на су­стрэ­чы Прэ­зі­дэн­та Аляк­санд­ра Лу­ка­шэн­кі з ге­не­раль­ным сак­ра­та­ром АДКБ Мі­ка­ла­ем Бар­дзю­жам, па­ве­дам­ляе БЕЛ­ТА.

Прэ­зі­дэнт звяр­нуў ува­гу на тое, што ў Аб'­яд­на­ных Араб­скіх Эмі­ра­тах, ад­куль ён ня­даў­на вяр­нуў­ся, бы­лі пра­ве­дзе­ны сур'­ёз­ныя пе­ра­га­во­ры з кі­раў­ніц­твам гэ­тай кра­і­ны. «Я зра­зу­меў, што і там да­лё­ка ад ста­біль­нас­ці, асаб­лі­ва ў Егіп­це, Лі­віі, з так зва­най Іс­лам­скай дзяр­жа­вай не ўсё ў па­рад­ку. Ка­ра­цей, ідзе вай­на па ўсім Ус­хо­дзе. Ну, што га­ва­рыць пра Ус­ход, ка­лі ў нас ка­ля па­ро­га сён­ня не­спа­кой­на. Хто бы па­ду­маў, што ва Укра­і­не не­ка­лі нам да­вя­дзец­ца су­тык­нуц­ца з та­кім кан­флік­там», — ска­заў Прэ­зі­дэнт.

«Та­му на­ша бяс­пе­ка перш за ўсё, і мы ў Бе­ла­ру­сі вель­мі сур'­ёз­на ўспры­ма­ем усе пра­цэ­сы, якія ад­бы­ва­юц­ца і па­блі­зу на­шых гра­ніц, і да­лей. І ў гэ­тым на­прам­ку мы бу­дзем дзей­ні­чаць, пад­трым­лі­ва­ю­чы на­шых сяб­роў па АДКБ, на­коль­кі мы гэ­та мо­жам, і, зра­зу­ме­ла ж, на­да­ючы сур'­ёз­ную ўва­гу аба­ро­не ўлас­ных ру­бя­жоў, у тым лі­ку ра­зам з Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цы­яй на гэ­тым за­ход­нім на­прам­ку ў зо­не на­шай ад­каз­нас­ці», — пад­крэс­ліў кі­раў­нік бе­ла­рус­кай дзяр­жа­вы.

Выбар рэдакцыі

Тэатр

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Артыст Купалаўскага тэатра —  пра дзяцінства, шлях да сцэны і вывучэнне беларускай мовы.

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Блізнятаў надыходзіць тыдзень сур’ёзных змен у асабістым жыцці.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.