Вы тут

На свята ўсяго багата


Шмат пры­ем­ных па­да­рун­каў атры­ма­юць жы­ха­ры Ма­гі­лёў­шчы­ны на­пя­рэ­дад­ні 7 ліс­та­па­да. Гас­цін­на рас­чы­няць дзве­ры яс­лі-сад № 116 у са­мым ма­ла­дым мік­ра­ра­ё­не Ма­гі­лё­ва — Спа­да­рож­нік.

Гэ­та ўжо дру­гая па­доб­ная ўста­но­ва, якая ад­кры­ва­ец­ца ў гэ­тым гу­ста­на­се­ле­ным мес­цы на пра­ця­гу го­да. Су­час­ны трох­па­вяр­хо­вы бу­ды­нак раз­лі­ча­ны на 240 дзя­цей, якія бу­дуць зай­мац­ца тут у 13 гру­пах. Для раз­віц­ця гар­ма­ніч­най асо­бы ў сад­ку ство­ра­ны ўсе ўмо­вы. Ма­юц­ца му­зыч­ная і спар­тыў­ная за­лы, ёсць ба­сейн. Па апош­нім сло­ве тэх­ні­кі аб­ста­ля­ва­ны ме­ды­цын­скі і хар­чо­вы бло­кі. Пра­ду­гле­джа­ны ўмо­вы для па­вы­шэн­ня ква­лі­фі­ка­цыі са­міх ра­бот­ні­каў.

Нэ­лі ЗІГУЛЯ

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Ад вады да бяды — адзін крок

Ад вады да бяды — адзін крок

На вадаёмах краіны тонуць людзі. Што важна ведаць, каб не папоўніць спіс ахвяр?

Грамадства

Відавочца Перамогі

Відавочца Перамогі

Ваенныя вярсты сяржанта Андрэйчыкава.

Здароўе

У Беларусі дапоўняць нацыянальны каляндар прышчэпак

У Беларусі дапоўняць нацыянальны каляндар прышчэпак

У ім з’явіцца і прышчэпка супраць раку шыйкі маткі.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.