Вы тут

Аўтарытэтны форум


Прэ­зі­дэнт Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка па­він­ша­ваў удзель­ні­каў ХХІ Мінск­ага між­на­род­на­га кі­на­фес­ты­ва­лю «Ліс­та­пад» з ад­крыц­цём фо­ру­му.

Трэ­цяе дзе­ся­ці­год­дзе сва­ёй гіс­то­рыі «Ліс­та­пад» па­чы­нае як аў­та­ры­тэт­ны фо­рум, чыя вы­со­кая мі­сія за­хоў­ван­ня ма­раль­ных і эс­тэ­тыч­ных ідэа­лаў кі­не­ма­то­гра­фа, пад­трым­кі на­ва­тар­скіх по­шу­каў су­час­ных рэ­жы­сё­раў зна­хо­дзіць вод­гук ва ўсім све­це.

Сё­лет­ні фес­ты­валь са­браў у бе­ла­рус­кай ста­лі­цы як пра­слаў­ле­ных май­строў, так і та­ле­на­ві­тых дэ­бю­тан­таў, іх ра­бо­ты дэ­ман­стру­юць шы­ро­кую па­на­ра­му су­час­ных мас­тац­кіх да­сяг­нен­няў.

Упэў­не­ны, што «Ліс­та­пад» і на­да­лей бу­дзе слу­жыць спра­ве раз­віц­ця кі­но як мас­тац­тва, на­кі­ра­ва­на­га на ду­хоў­нае ўзвыш­эн­не ча­ла­ве­ка, а так­са­ма ўма­ца­ван­ню друж­бы і куль­тур­на­га су­пра­цоў­ніц­тва па­між на­ро­да­мі.

Жадаю ўдзель­ні­кам і гас­цям фес­ты­ва­лю на­тхнен­ня, пос­пе­хаў, не­за­быў­ных пра­гля­даў і ці­ка­вых дыс­ку­сій.

Прэс-служ­ба Прэ­зі­дэн­та Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.