Вы тут

Народны артыст Астравеччыны


Кон­курс пад та­кой наз­вай аб'­яў­ле­ны рэ­дак­цы­яй га­зе­ты «Аст­ра­вец­кая праў­да» су­мес­на з ад­дзе­лам ідэа­ла­гіч­най ра­бо­ты, куль­ту­ры і па спра­вах мо­ла­дзі рай­вы­кан­ка­ма і ра­ён­най ар­га­ні­за­цы­яй Бе­ла­рус­ка­га са­ю­за жан­чын.

Каб стаць на­род­ным ар­тыс­там Аст­ра­веч­чы­ны, трэ­ба, зра­зу­ме­ла, доб­ра спя­ваць. І пры гэ­тым мець у рэ­пер­ту­а­ры пес­ню ў соль­ным вы­ка­нан­ні, якая пас­ля за­пі­су ў фар­ма­це МРЗ з'я­віц­ца на сай­це ра­ён­най га­зе­ты, каб за­тым ме­та­дам на­род­на­га га­ла­са­ван­ня вы­зна­чыць пе­ра­мож­цу. Яшчэ ад­на­го лаў­рэ­а­та кон­кур­су на­за­ве кам­пе­тэнт­нае жу­ры. Да­рэ­чы, аб­ме­жа­ван­няў па ўзрос­це для кан­кур­сан­таў не іс­нуе. Адзі­ная ўмо­ва: яны па­він­ны быць жы­ха­ра­мі ці ўра­джэн­ца­мі Аст­ра­веч­чы­ны.

Ба­рыс ПРА­КОП­ЧЫК.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Ад вады да бяды — адзін крок

Ад вады да бяды — адзін крок

На вадаёмах краіны тонуць людзі. Што важна ведаць, каб не папоўніць спіс ахвяр?

Грамадства

Відавочца Перамогі

Відавочца Перамогі

Ваенныя вярсты сяржанта Андрэйчыкава.

Здароўе

У Беларусі дапоўняць нацыянальны каляндар прышчэпак

У Беларусі дапоўняць нацыянальны каляндар прышчэпак

У ім з’явіцца і прышчэпка супраць раку шыйкі маткі.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.