Вы тут

Наклейка на шкле — не проста ўпрыгажэнне


З 11 па 20 ліс­та­па­да ў кра­і­не бу­дзе пра­хо­дзіць рэс­пуб­лі­кан­ская дэ­ка­да «Дзярж­тэх­агляд».

Асноў­ная мэ­та ак­цыі — уз­мац­нен­не кант­ро­лю за свое­ча­со­вым пра­хо­джан­нем дзярж­тэх­на­гля­ду транс­парт­ных срод­каў і пры­цяг­нен­нем ува­гі аў­та­ўла­даль­ні­каў да пы­тан­ня пад­тры­ман­ня аў­та­ма­бі­ляў у тэх­ніч­на спраў­ным ста­не. Гру­пы, у склад якіх увой­дуць прад­стаў­ні­кі ДАІ, Транс­парт­най ін­спек­цыі і УП «Бел­тэх­агляд», бу­дуць у пер­шую чар­гу звяр­таць ува­гу на аў­та­ма­бі­лі, якія экс­плу­а­ту­юц­ца без да­зволь­най на­клей­кі на ла­ба­вым шкле. У су­вя­зі з пад­пі­сан­нем Ука­за № 483, якім уне­се­ны зме­ны ў ПДД, і на­блі­жэн­нем зі­мо­ва­га пе­ры­я­ду, асаб­лі­вая ўва­га бу­дзе на­да­вац­ца ста­ну шын аў­та­транс­пар­ту. Аў­та­ўла­даль­ні­кам, якія вы­ка­рыс­тоў­ва­юць лет­нюю гу­му, бу­дуць на­стой­лі­ва рэ­ка­мен­да­ваць за­мя­ніць шы­ны на ад­па­вед­ныя се­зо­ну.

Да асоб, якія экс­плу­а­ту­юць транс­парт­ныя срод­кі без свое­ча­со­ва прой­дзе­на­га дзярж­тэх­на­гля­ду, бу­дуць пры­мя­няц­ца штраф­ныя санк­цыі, па­мер якіх сё­ле­та па­вя­лі­ча­ны і скла­дае ад ад­ной да трох ба­за­вых ве­лі­чынь пры пер­шым ця­гам го­да па­ру­шэн­ні і ад трох да пя­ці — пры паў­тор­ным.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА.

Выбар рэдакцыі

Тэатр

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Артыст Купалаўскага тэатра —  пра дзяцінства, шлях да сцэны і вывучэнне беларускай мовы.

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Блізнятаў надыходзіць тыдзень сур’ёзных змен у асабістым жыцці.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.