Вы тут

А ты яшчэ не студэнт?


Па звест­ках На­цы­я­наль­на­га ста­тыс­тыч­на­га ка­мі­тэ­та, амаль кож­ны пя­ты ма­ла­ды ча­ла­век у Бе­ла­ру­сі — сту­дэнт. Да­рэ­чы, у сту­дэнц­кім ася­род­дзі коль­касць прад­стаў­ніц пры­го­жа­га по­лу пе­ра­ва­жае: на 10 юна­коў пры­па­дае 14 дзяў­чат.

На па­ча­так 2013/2014 на­ву­чаль­на­га го­да ў 54-х ВНУ кра­і­ны на­ву­ча­лі­ся 395,3 ты­ся­чы сту­дэн­таў і 7,6 ты­ся­чы ма­гіст­ран­таў, ся­род іх 13,9 ты­ся­чы за­меж­ных гра­ма­дзян.

Трэ­цяя част­ка ўсіх сту­дэн­таў на­ву­ча­ец­ца бяс­плат­на. У дзяр­жаў­ных ВНУ за кошт бюд­жэт­ных срод­каў атрым­лі­ва­юць аду­ка­цыю 57% сту­дэн­таў дзён­най фор­мы на­ву­чан­ня. Ка­ля па­ло­вы ад агуль­най коль­кас­ці бе­ла­рус­кіх сту­дэн­таў атрым­лі­ва­юць вы­шэй­шую аду­ка­цыю на за­воч­най фор­ме на­ву­чан­ня.

Па коль­кас­ці сту­дэн­таў у раз­лі­ку на 10 ты­сяч на­сель­ніц­тва Бе­ла­русь ме­ла ў 2013/2014 на­ву­чаль­ным го­дзе са­мы вы­со­кі па­каз­чык ся­род кра­ін СНД — 417 сту­дэн­таў. Для па­раў­на­ння, у Ра­сіі гэ­ты па­каз­чык скла­дае 394, Кыр­гыз­ста­не — 391, Укра­і­не — 380 сту­дэн­таў.

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА.

Выбар рэдакцыі

Культура

Сусвет пад крыламі наміткі

Сусвет пад крыламі наміткі

Гутарка з мастацтвазнаўцам Марыяй Віннікавай.