Вы тут

Хуткае расстанне


Збор­ная Бе­ла­ру­сі зноў без на­стаў­ні­ка

Ула­дзі­мір Кры­ку­ноў пры­няў ра­шэн­не па­кі­нуць па­са­ду га­лоў­на­га трэ­не­ра на­цы­я­наль­най ка­ман­ды. Пра гэ­та бе­ла­рус­кі спе­цы­я­ліст пад­час ра­бо­чай су­стрэ­чы па­ве­да­міў кі­раў­ні­ку ха­кей­най фе­дэ­ра­цыі Іга­ру Рач­коў­ска­му. Ула­дзі­мір Ва­сіль­е­віч па­тлу­ма­чыў свой вы­бар тым, што ха­кей­ны клуб «Наф­та­хі­мік», у якім ён у роз­ныя га­ды пра­ца­ваў трэ­не­рам, пе­ра­жы­вае не леп­шыя ча­сы, і па­пра­сіў ад­пус­ціць яго ў ка­ман­ду. У пра­цэ­се дыя­ло­гу абод­ва ба­кі пры­ня­лі скла­да­нае ра­шэн­не аб спы­нен­ні су­пра­цоў­ніц­тва.

На­га­да­ем, што пад кі­раў­ніц­твам Ула­дзі­мі­ра Кры­ку­но­ва збор­ная па­спе­ла пра­вес­ці тры та­ва­рыс­кія мат­чы — су­праць ка­манд Аў­стрыі, Сла­ве­ніі і Япо­ніі. Усе гэтыя гуль­ні бе­ла­ру­сы прай­гра­лі.

Да­ры­на ЗА­ПОЛЬ­СКАЯ.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Ад вады да бяды — адзін крок

Ад вады да бяды — адзін крок

На вадаёмах краіны тонуць людзі. Што важна ведаць, каб не папоўніць спіс ахвяр?

Грамадства

Відавочца Перамогі

Відавочца Перамогі

Ваенныя вярсты сяржанта Андрэйчыкава.

Здароўе

У Беларусі дапоўняць нацыянальны каляндар прышчэпак

У Беларусі дапоўняць нацыянальны каляндар прышчэпак

У ім з’явіцца і прышчэпка супраць раку шыйкі маткі.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.