Вы тут

Шыем камізэльку


Па­шыць пры­го­жую, цёп­лую ка­мі­зэль­ку сва­і­мі ру­ка­мі не так ужо і скла­да­на. Ця­пер, ка­лі на ву­лі­цы па­ха­ла­да­ла і тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра ў ра­бо­чых па­мяш­кан­нях не заў­сё­ды кам­форт­ная, яна бу­дзе вель­мі да­рэ­чы.

13-11

Па­шыць ка­мі­зэль­ку мож­на са ста­ро­га фут­ра, якое вы­кі­нуць шка­да, а на­сіць на­да­ку­чы­ла.

Па­пя­рэд­не зні­ма­ем мер­кі:

аб'­ём гру­дзей,

аб'­ём та­ліі,

аб'­ём бёд­раў,

жа­да­ную даў­жы­ню вы­ра­бу.

Ця­пер трэ­ба зра­біць вы­край­ку. Пра­сцей знай­сці га­то­вую ў жа­но­чых ча­со­пі­сах, ад­нак ёсць яшчэ адзін спо­саб — вазь­мі­це лю­бы свой ста­ры джэм­пер, аб­вя­дзі­це яго кон­ту­ры на вя­лі­кім ар­ку­шы па­пе­ры (ці на ста­рой га­зе­це) і пад­га­ні­це пад яго па­трэб­ныя мер­кі.

Да­лей вы­ра­за­ную вы­край­ку пры­кла­дзі­це да ле­ва­га бо­ку фут­ра або пад­клад­кі (у вы­пад­ку, ка­лі вы шы­е­це з асоб­ных ка­ва­лач­каў фут­ра). Не вар­та за­бы­ваць аб пры­пус­ках на швы, а так­са­ма аб на­прам­ку вор­су. Вы­раж­це з фут­ра бу­ду­чую ка­мі­зэль­ку.

На швей­най ма­шы­не злу­чы­це ўсе дэ­та­лі фут­ра і пад­клад­кі, за­тым сшый­це спін­ку з пле­ча­вы­мі пол­ка­мі, вы­вер­ні­це ка­мі­зэль­ку на пра­вы бок і па­тай­ным швом пад­шый­це гар­ла­ві­ну.

На свой густ мож­на ўпры­го­жыць ка­мі­зэль­ку каў­не­ры­кам, дэ­ка­ра­тыў­ны­мі за­шпіль­ка­мі ці гу­зі­ка­мі — сло­вам, пра­яві­це фан­та­зію. Не трэ­ба ба­яц­ца, што па ня­во­пыт­нас­ці вы зро­бі­це ня­роў­ныя ці не­да­стат­ко­ва аку­рат­ныя швы. У вы­пад­ку з фут­рам ўсе гэ­тыя агрэ­хі бу­дуць ня­бач­ны­мі, бо ворс усё пры­крые і сха­вае ад чу­жых ва­чэй.

Выбар рэдакцыі

Тэатр

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Артыст Купалаўскага тэатра —  пра дзяцінства, шлях да сцэны і вывучэнне беларускай мовы.

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Блізнятаў надыходзіць тыдзень сур’ёзных змен у асабістым жыцці.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.