Вы тут

З густам і са смакам


У Мін­ску за­вяр­шае сваю ра­бо­ту XX юбі­лей­ная Між­на­род­ная спе­цы­я­лі­за­ва­ная ап­то­вая вы­стаў­ка-кір­маш «Про­дэкс­па-2014». Шмат хто з кі­раў­ні­коў прад­пры­ем­стваў хар­чо­вай пра­мыс­ло­вас­ці ха­рак­та­ры­зуе яе як па­пя­рэд­няе пад­вя­дзен­не вы­ні­каў го­да. У лі­ку экс­па­нен­таў — кам­па­ніі не толь­кі Бе­ла­ру­сі, але і Ра­сіі, Літ­вы, Укра­і­ны, Поль­шчы, Лат­віі, Сла­ва­кіі, Хар­ва­тыі, Фран­цыі. Ад­на з са­мых буй­ных экс­па­зі­цый — у ма­гі­лёў­ска­га прад­пры­ем­ства «Чыр­во­ны хар­ча­вік», якое пра­цуе ў Баб­руй­ску.

14-45

— Мы заў­сё­ды вель­мі ад­каз­на рых­ту­ем­ся да «Про­дэкс­па», — рас­каз­вае ды­рэк­тар Сяр­гей Ан­цю­хоў­скі. — Між ін­шым, у пер­шым паў­год­дзі зай­ма­ем лі­дзі­ру­ю­чыя па­зі­цыі ў га­лі­не. Ха­ця і пра­во­дзім рэ­кан­струк­цыю і ма­дэр­ні­за­цыю. Уста­лёў­ва­ем но­выя лі­ніі, імк­нём­ся, каб но­выя ві­ды пра­дук­цыі ад­па­вя­да­лі су­свет­ным тэн­дэн­цы­ям. Сло­вам, аб­наў­ля­ем густ па­куп­ні­ка, ста­ра­ем­ся за­да­во­ліць ін­та­рэ­сы спа­жыў­ца.

У Бе­ла­ру­сі, і на­ват за яе ме­жа­мі, вя­до­мы, на­прык­лад, мар­ме­лад, які вы­пус­кае «Чыр­во­ны хар­ча­вік». Пры­чы­на — у не­паў­тор­ным сма­ку, ха­ця і сы­ра­ві­на вы­ка­рыс­тоў­ва­ец­ца тра­ды­цый­ная, на­ту­раль­ная. Але, ві­даць, спра­ва ў тым, што до­ля ка­рыс­ных на­ту­раль­ных кам­па­не­нтаў у адзін­цы та­ва­ру шмат вы­шэй, чым у па­доб­най пра­дук­цыі ін­шых прад­пры­ем­стваў. Та­кая ака­ліч­насць да­во­лі іс­тот­ная. Ёй мо­гуць кі­ра­вац­ца толь­кі ў тым вы­пад­ку, ка­лі эка­но­мі­ка суб'­ек­та гас­па­да­ран­ня мае ўстой­лі­вы ха­рак­тар. А гэ­та як­раз і ха­рак­та­ры­зуе ад­кры­тае ак­цы­я­нер­нае та­ва­рыст­ва «Чыр­во­ны хар­ча­вік».

14-47

— На па­чат­ку 2015 го­да мы за­пус­ка­ем у вы­твор­часць яшчэ ад­ну лі­ней­ку мар­ме­ла­даў з да­баў­лен­нем на­ту­раль­ных кан­цэнт­ра­ва­ных со­каў, — дзе­ліц­ца бліз­кі­мі пла­на­мі га­лоў­ны тэх­но­лаг прад­пры­ем­ства Іна Мац­вяй­чук. — Для па­чат­ку гэ­та бу­дзе 5 най­мен­няў пра­дук­цыі. Мы вы­бра­лі са­мыя па­пу­ляр­ныя сма­кі: апель­сі­на­вы, лі­мон­ны, клуб­ніч­ны, віш­нё­вы, муль­ты­фрук­то­вы. У са­стаў мар­ме­ла­ду ўва­хо­дзіць на­ту­раль­ны кан­цэнт­ра­ва­ны сок. Пас­ля да­да­зім яшчэ не­каль­кі га­тун­каў, якія рас­пра­цоў­ва­ем з яб­лыч­ным, ма­лі­на­вым сма­ка­мі. Кла­по­цім­ся і пра тое, каб на­ша пра­дук­цыя спры­я­ла зда­роўю ча­ла­ве­ка. У са­стаў мар­ме­ла­ду ўва­хо­дзіць пек­цін, а ме­на­ві­та ён вы­во­дзіць з ар­га­ніз­ма ча­ла­ве­ка так­сі­ны, іо­ны цяж­кіх ме­та­лаў, ра­дые­нук­лі­ды, зні­жае ўзро­вень ха­лес­тэ­ры­ну.

14-46

Па­мкнен­ні баб­руй­чан скі­ра­ва­ны і на зні­жэн­не са­бе­кош­ту пра­дук­цыі, што да­зва­ляе прад­пры­ем­ству больш ак­тыў­на шу­каць знеш­нія рын­кі. І вар­та за­ўва­жыць, што гэ­та ў «Чыр­во­на­га хар­ча­ві­ка» атрым­лі­ва­ец­ца. І на вы­стаў­цы-кір­ма­шы «Про­дэкс­па-2014» яго вы­ра­бы ка­рыс­та­лі­ся ня­змен­ным по­пы­там.

Мак­сім Ла­ды­ме­раў.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.