Вы тут

Ужо і ўдзень чакаем мокры снег...


У пят­ні­цу тэ­ры­то­рыя на­шай кра­і­ны бу­дзе на ўскра­і­не cкандынаўскага ан­ты­цык­ло­ну, та­му ў асоб­ных ра­ё­нах прой­дуць не­вя­лі­кія даж­джы, а мес­ца­мі маг­чы­мы сла­бы га­ла­лёд, па­ве­да­мі­ла спе­цы­я­ліст Рэс­пуб­лі­кан­ска­га гід­ра­мет­цэнт­ра Мінп­ры­ро­ды Воль­га Фя­до­та­ва.

14-51

Мак­сі­маль­ная тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра ўдзень скла­дзе 2-8 цяп­ла. А вось у вы­хад­ныя да нас за­ві­тае больш ха­лод­нае па­вет­ра з бо­ку еў­ра­пей­скай тэ­ры­то­рыі Ра­сіі. Мес­ца­мі праг­на­зу­юц­ца не­вя­лі­кія апад­кі ў вы­гля­дзе даж­джу і мок­ра­га сне­гу. У асоб­ных ра­ё­нах — ту­ман і сла­бы га­ла­лёд. Тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра ў ноч на су­бо­ту ад мі­нус 2 да плюс 4 гра­ду­саў, на ўсхо­дзе кра­і­ны за­ма­раз­кі да мі­нус 5. Удзень ча­ка­ец­ца ад мі­нус 1 да плюс 5 гра­ду­саў, па паў­днё­вым за­ха­дзе Брэсц­кай воб­лас­ці — да 7 цяп­ла. У ноч на ня­дзе­лю тэм­пе­ра­ту­ра зні­зіц­ца да мі­нус 4 — плюс 3 гра­ду­саў, на ўсхо­дзе Бе­ла­ру­сі — да 7 ма­ро­зу. Удзень ча­ка­ец­ца ад мі­нус 2 гра­ду­саў па паў­ноч­ным ус­хо­дзе да плюс 5 гра­ду­саў па паў­днё­вым за­ха­дзе кра­і­ны.

Па­вод­ле доў­га­тэр­мі­но­вых пра­гно­заў ай­чын­ных спе­цы­я­ліс­таў, у па­чат­ку на­ступ­на­га тыд­ня на тэ­ры­то­рыі Бе­ла­ру­сі ўста­лю­ец­ца ўво­гу­ле не­кам­форт­нае на­двор'е. У па­ня­дзе­лак дождж і мок­ры снег іс­тот­на са­псуе на­строй жы­ха­рам паўд­нё­ва-за­ход­ніх ра­ё­наў на­шай кра­і­ны. У асоб­ных ра­ё­нах маг­чы­мы ту­ман і га­ла­лёд. Тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра ў ноч на па­ня­дзе­лак ад мі­нус 7 да плюс 4 гра­ду­саў, удзень — ад мі­нус 1 да плюс 6.

Сяр­гей КУР­КАЧ

Выбар рэдакцыі

Культура

Сусвет пад крыламі наміткі

Сусвет пад крыламі наміткі

Гутарка з мастацтвазнаўцам Марыяй Віннікавай.