Вы тут

Вёска як пачуццё


Якія б ні пры­ду­ма­лі най­ноў­шыя тэх­на­ло­гіі — ка­лі ў вёс­цы, на зям­лі пра­цу­еш без лю­бо­ві і ду­шы, ад­да­ча бу­дзе ня­поў­най. Гэ­ту спрад­веч­ную ак­сі­ё­му мно­гіх па­ка­лен­няў бе­ла­рус­кіх ся­лян доб­ра ра­зу­мее і за­гад­чы­ца но­ва­га ма­лоч­на-да­іль­на­га комп­лек­су, што ня­даў­на па­бу­да­ва­лі ў вёс­цы Дзяр­жынск Лель­чыц­ка­га ра­ё­на, Ва­лян­ці­на ЗА­ХА­РЫЧ, та­му да кож­най з амаль ты­ся­чы «жы­ха­рак» фер­мы ста­віц­ца з кло­па­там і ўва­гай.

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.