Вы тут

Вынікі Мінскага міжнароднага кінафестывалю «Лістапад»


 

Гран-пры «Зо­ла­та «Ліс­та­па­да» — «Пле­мя»  (кадр з фільма) Мі­ра­сла­ва Сла­баш­піц­ка­га (Укра­і­на).

Гран-пры «За леп­шы да­ку­мен­таль­ны фільм» — «Пра­ва­суд­дзе ў Венг­рыі» Эс­тэр Хай­ду (Венг­рыя).

Прыз «Се­раб­ро «Ліс­та­па­да» ў на­мі­на­цыі «Фільм як з’я­ва мас­тац­тва» — «Пле­мя» Мі­ра­сла­ва Сла­баш­піц­ка­га (Укра­і­на).

Прыз «Се­раб­ро «Ліс­та­па­да» ў на­мі­на­цыі «Фільм як з’я­ва мас­тац­тва» — «Дзяў­чы­на ноч­чу гу­ляе ад­на» Аны Лі­лі Амір­пур (ЗША).

Прыз гля­дац­кіх сім­па­тый «Брон­за «Ліс­та­па­да» — кар­ці­не «Апан­та­насць» Дэ­м’е­на Ша­зэ­ла.

Прыз Прэзідэнта «За гуманізм і духоўнасць у кіно» — «Я не вярнуся» Ільмара Раага (Эстонія, Беларусь, Расія, Фінляндыя, Казахстан).

Асноў­ны кон­курс (акра­мя гран-пры)

Прыз «За леп­шую рэ­жы­су­ру» — «Ду­рань» Юрыя Бы­ка­ва (Ра­сія).

Прыз «За леп­шую апе­ра­тар­скую ра­бо­ту імя Ю. А. Ма­ру­хі­на» — «Ку­ку­руз­ны вост­раў» Ге­ор­гія Аваш­ві­лі (Гру­зія, Гер­ма­нія, Фран­цыя, Чэ­хія, Ка­зах­стан, Венг­рыя).

Спе­цы­яль­ны прыз жу­ры «За лю­боў да лю­дзей і ўні­каль­нае па­чуц­цё гу­ма­ру» — «Сля­пыя спат­кан­ні» Ле­ва­на Ка­гу­аш­ві­лі (Гру­зія, Укра­і­на).

Кон­курс «Ма­ла­досць на мар­шы»

Прыз «За леп­шы фільм кон­кур­су іг­ра­во­га кі­но «Ма­ла­досць на мар­шы» імя на­род­на­га ар­тыс­та СССР кі­на­рэ­жы­сё­ра В.Ц. Ту­ра­ва» — «Суд» Чай­танья Там­ха­нэ (Ін­дыя).

Дып­лом «За леп­шы ак­цёр­скі ан­самбль» — «Цу­ды» Алі­чэ Рар­ва­хер (Іта­лія, Швей­ца­рыя, Гер­ма­нія).

Спе­цы­яль­ная згад­ка жу­ры «За ары­гі­наль­ны по­гляд» — «Дзяў­чы­на ноч­чу гу­ляе ад­на» Аны Лі­лі Амір­пур (ЗША).

Асноў­ны кон­курс да­ку­мен­таль­на­га кі­но (акра­мя гран-пры)

Спе­цы­яль­ны прыз жу­ры асноў­на­га кон­кур­су да­ку­мен­таль­на­га кі­но — «Апош­ні лі­му­зін» Да­р'і Хлёст­кі­най (Ра­сія, Гер­ма­нія).

Дып­лом «За вы­тан­ча­ны фі­ла­соф­ска-паэ­тыч­ны экс­пе­ры­мент» — «Ту­ман (nebel)» Ні­коль Фё­гель (Гер­ма­нія).

Дып­лом «За леп­шае ўва­саб­лен­не тэ­мы гу­ма­ніз­му» — «Глы­бо­кае ка­хан­не» Яна Ма­ту­шын­ска­га (Поль­шча).

Дып­лом «За ства­рэн­не ка­лек­тыў­на­га парт­рэ­та ў эк­стрэ­маль­ных умо­вах» — «Кроў» Алі­ны Руд­ніц­кай (Ра­сія).

На­цы­я­наль­ны кон­курс

Леп­шы да­ку­мен­таль­ны фільм — «Скры­жа­ван­не» На­стас­сі Мі­ра­шні­чэн­кі (Бе­ла­русь, Шве­цыя).

Леп­шы да­ку­мен­таль­ны фільм — «Аф­га­ні­стан. Я па­мя­таю» Ха­лі­мы Ха­са­на­вай (Бе­ла­русь).

Леп­шы ані­ма­цый­ны фільм — «Рон­да-кап­ры­чы­ё­за» Іга­ра Вол­ча­ка (Бе­ла­русь).

Кон­курс для дзі­ця­чай і юнац­кай аўды­то­рыі «Ліс­та­па­дзік»

Прыз за леп­шы фільм для дзя­цей — «Жам­чу­жы­на» Сі­ру­са Ха­сан­ту­ра (Іран).

Прыз за леп­шы фільм для юнац­тва — «Пры­ро­да­знаў­чыя на­ву­кі» Ма­ці­я­са Лу­ке­зі (Ар­ген­ці­на, Фран­цыя).

Прыз гля­дац­кіх сім­па­тый «Зо­ла­та «Ліс­та­па­дзі­ка» — «З ног на га­ла­ву» Фай­та Хель­ме­ра (Гер­ма­нія).

Кон­курс на­цы­я­наль­ных кі­на­школ

Прыз «За леп­шы фільм кон­кур­су ма­ла­до­га да­ку­мен­таль­на­га кі­но» — філь­му «Быць мной, быць та­бой» Аляк­санд­ры Ка­уф­ман (ZELІG, Шко­ла да­ку­мен­таль­на­га кі­но, тэ­ле­ба­чан­ня і но­вых ме­дыя, Іта­лія);

Дып­лом «За не­ар­ды­нар­нае апа­вя­даль­нае і ві­зу­аль­нае ра­шэн­не» — На­цы­я­наль­най кі­на­шко­ле Да­ніі.

Выбар рэдакцыі

Тэатр

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Артыст Купалаўскага тэатра —  пра дзяцінства, шлях да сцэны і вывучэнне беларускай мовы.

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Блізнятаў надыходзіць тыдзень сур’ёзных змен у асабістым жыцці.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.