Вы тут

Дзяржаўнае — гэта адно...


У апош­ні час вель­мі шмат раз­моў пра арэнд­нае жыл­лё. Чуў, у пры­ват­нас­ці, што тым, хто пра­жы­вае ў ім, да­вя­дзец­ца больш пла­ціць за элект­рыч­насць, за ка­му­наль­ныя па­слу­гі... А вось якія да­мы ад­но­сяц­ца да так зва­ных арэнд­ных, а якія не, — ін­фар­ма­цыі ма­ла. Узяць хоць бы мя­не: жы­ву ў баць­коў­скім до­ме, тут жа на­ра­дзіў­ся і вы­рас, ад­нак пас­ля смер­ці гас­па­да­роў дом на ся­бе не афарм­ляў. Дык ці не ста­не і ён арэнд­ным? Па­тлу­мач­це.

Фё­дар МІ­КІ­ЦЮК, Жыт­ка­віц­кі ра­ён.

У ад­па­вед­нас­ці з за­ка­на­даў­ствам, да жы­лых па­мяш­кан­няў, якія ў ліс­це на­зы­ва­юц­ца арэнд­ны­мі, ад­но­сяц­ца толь­кі што па­бу­да­ва­ныя аль­бо пе­ра­ве­дзе­ныя (у пры­ват­нас­ці, са служ­бо­вых) жы­лыя па­мяш­кан­ні ка­мер­цый­на­га вы­ка­ры­стан­ня дзяр­жаў­на­га жыл­лё­ва­га фон­ду.

Пе­ра­вод за­се­ле­ных жы­лых па­мяш­кан­няў (ін­ды­ві­ду­аль­ных жы­лых да­моў і ква­тэр у шмат­ква­тэр­ных да­мах) пры­ват­на­га жыл­лё­ва­га фон­ду гра­ма­дзян у склад жы­лых па­мяш­кан­няў ка­мер­цый­на­га вы­ка­ры­стан­ня дзяр­жаў­на­га жыл­лё­ва­га фон­ду за­ка­на­даў­чы­мі ак­та­мі не пра­ду­гле­джа­ны.

Што да­ты­чыц­ца афарм­лен­ня пра­ва ўлас­нас­ці на ін­ды­ві­ду­аль­ны жы­лы дом, які пе­рай­шоў у ва­ло­дан­не і ка­ры­стан­не па спад­чы­не пас­ля смер­ці баць­коў, то яно афарм­ля­ец­ца ва ўста­ноў­ле­ным па­рад­ку.

Вік­тар САВІЦКІ.

 

Выбар рэдакцыі

Тэатр

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Артыст Купалаўскага тэатра —  пра дзяцінства, шлях да сцэны і вывучэнне беларускай мовы.

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Блізнятаў надыходзіць тыдзень сур’ёзных змен у асабістым жыцці.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.