Вы тут

І да людзей вяртаюцца надзеі


У Мін­ску 80 га­доў та­му ад­крыў­ся ан­ка­ла­гіч­ны дыс­пан­сер, і за гэ­ты час яго ка­лек­ты­вам, вя­до­ма ж, зроб­ле­на вель­мі шмат. Мы ха­це­лі б ска­заць толь­кі аб ад­ным з яго ад­дзя­лен­няў — ад­дзя­лен­ні рэ­абі­лі­та­цыі.

Сю­ды, як пра­ві­ла, па­цы­ен­ты трап­ля­юць у цяж­кім ста­не: пас­ля скла­да­ней­шых апе­ра­цый, мно­гія — без ні­я­кіх на­дзей на вы­зда­раў­лен­не, на жыц­цё... Ад­нак вы­со­кі пра­фе­сі­я­на­лізм, да­бры­ня і чу­ласць пер­са­на­лу ро­бяць са­праўд­ныя цу­ды: да лю­дзей, хай па­кры­се, але ж вяр­та­юц­ца сі­лы, над­зеі, а по­тым — і са­мо зда­роўе!

А та­му вель­мі хо­чац­ца шчы­ра па­дзя­ка­ваць ка­лек­ты­ву гэ­та­га ад­дзя­лен­ня: най­перш — яго за­гад­чы­цы Іры­не Кас­цю­шы­най, стар­шай ме­ды­цын­скай сяст­ры Іры­не Са­ка­вец, сяст­рыч­кам Іры­не Іва­но­вай, Ка­ця­ры­не Брэль і Свят­ла­не Скры­га­лоў­скай. Дай Бог ім са­ма­га га­лоў­на­га — доб­ра­га зда­роўя — за тое, што яны вяр­та­юць яго нам.

З па­ва­гай, Т.М. Ба­еш­ка

і ін­шыя па­цы­ен­ты па­ла­ты № 701.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Ад вады да бяды — адзін крок

Ад вады да бяды — адзін крок

На вадаёмах краіны тонуць людзі. Што важна ведаць, каб не папоўніць спіс ахвяр?

Грамадства

Відавочца Перамогі

Відавочца Перамогі

Ваенныя вярсты сяржанта Андрэйчыкава.

Здароўе

У Беларусі дапоўняць нацыянальны каляндар прышчэпак

У Беларусі дапоўняць нацыянальны каляндар прышчэпак

У ім з’явіцца і прышчэпка супраць раку шыйкі маткі.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.