Вы тут

Мары аб наваселлі


Боль­шас­ць тых, хто прый­шоў на пры­ём да стар­шы­ні Ма­гі­лёў­ска­га абл­вы­кан­ка­ма Пят­ра Руд­ніка, хва­ля­ва­ла ква­тэр­нае пы­тан­не.

15-49

Іс­нуе па­мыл­ко­вая дум­ка, што скар­дзіц­ца трэ­ба ад­ра­зу ў вы­шэй­шую ін­стан­цыю, маў­ляў, хут­чэй раз­бя­руц­ца. Але бы­вае і так, што не заў­сё­ды атрым­лі­ва­ец­ца вы­ра­шыць пы­тан­не на мес­цах. Пры­нам­сі, праб­ле­мы гра­ма­дзян, якія прый­шлі на пры­ём да гу­бер­на­та­ра, па тых ці ін­шых пры­чы­нах ака­за­лі­ся не­вы­ра­шаль­ны­мі. Не­ка­то­рыя на­ват пры­нес­лі тоў­стыя па­пкі з гіс­то­ры­яй ха­джэн­ня па роз­ных ін­стан­цы­ях. Іх раз­мо­ва з гу­бер­на­та­рам іш­ла ў пры­сут­нас­ці тых, хто ка­лісь­ці ўжо да­ваў ім ад­ка­зы. На­коль­кі на­ба­ле­ла ў лю­дзей, бы­ло ві­даць па іх за­ліш­не эма­цый­ным ста­не. Пят­ру Руд­ні­ку час ад ча­су пры­хо­дзі­ла­ся на­гад­ваць, што абл­вы­кан­кам не суд і пра спрэч­кі трэ­ба за­быц­ца.

Свят­ла­на і Аляк­сандр Ма­цю­шон­кі са Шкло­ва больш за 20 га­доў га­ру­юць у ква­тэ­ры агуль­най пло­шчай ка­ля 34 квад­рат­ных мет­раў. Дом 1929 го­да, дзе жы­вуць больш за 30 сем'­яў, зна­хо­дзіц­ца ў не­зда­валь­няль­ным са­ні­тар­на-тэх­ніч­ным ста­не. Ужо та­ды, ка­лі су­жэн­цы за­ся­ля­лі­ся, іш­ла га­вор­ка аб рас­ся­лен­ні жы­ха­роў до­ма. Яны на­ват не ста­на­ві­лі­ся на улік, каб па­леп­шыць жыл­лё­выя ўмо­вы. Пад гу­тар­кі аб хут­кім на­ва­сел­лі не­пры­кмет­на вы­рас­ла іх дач­ка.

Сё­ле­та ў Шкло­ўскім рай­вы­кан­ка­ме сям'і па­абя­ца­лі вы­дзе­ліць двух­па­ка­ёў­ку. Але на­ва­сел­ля зноў не ад­бы­ло­ся. Уз­нік­лі ней­кія не­па­ра­зу­мен­ні. Сям'я за­ста­ла­ся жыць у ста­рым до­ме і вы­му­ша­на бы­ла стаць на чар­гу па па­ляп­шэн­ні свай­го ква­тэр­на­га ста­но­ві­шча. Пе­рад імі — больш за 1000 сем'­яў. Мі­рыц­ца з та­кім ста­но­ві­шчам муж з жон­кай не па­жа­да­лі, і ма­ты­ву­ю­чы тым, што жыць у ра­ней­шых умо­вах бо­лей нель­га, па­да­лі скар­гу на раз­гляд у абл­вы­кан­кам.

Стар­шы­ня Шкло­ўска­га рай­вы­кан­ка­ма, які пры­сут­ні­чаў на пры­ёме, згод­ны за­да­во­ліць жа­дан­не жыль­цоў, але дзе ўзяць тыя 15 міль­яр­даў на ра­монт? Гу­бер­на­тар па­ра­іў па-ін­ша­му вы­ра­шыць спра­ву. Ці трэ­ба на­огул укла­даць гро­шы ў ра­монт до­ма, яко­му хут­ка споў­ніц­ца 100 га­доў? Мо­жа, за­мест яго лепш на гэ­тым жа мес­цы, якое, да­рэ­чы, з'яў­ля­ец­ца цэнт­рам го­ра­да, па­бу­да­ваць но­вы 117‑ква­тэр­ны дом з пры­цяг­ван­нем срод­каў са­міх за­бу­доў­шчы­каў? Пётр Руд­нік рас­па­ра­дзіў­ся вы­ра­шыць пы­тан­не па прад­стаў­лен­ні ква­тэр жы­ха­рам зла­шчас­на­га до­ма на пра­ця­гу двух тыд­няў, а мяс­цо­вым ула­дам раз­гле­дзець, як вы­ка­рыс­таць пры­ваб­ны ўчас­так зям­лі, дзе зна­хо­дзіц­ца са­ста­рэ­лая па­бу­до­ва, з най­больш вы­гад­ным у эка­на­міч­ным пла­не эфек­там. Перс­пек­ты­ва ў на­ступ­ным го­дзе зай­мець на­рэш­це сваё жыл­лё вель­мі ўзра­да­ва­ла су­жэн­цаў.

А вось яшчэ ў ад­ной жы­хар­кі Ма­гі­лё­ва до­ма… ня­ма. Тэ­а­рэ­тыч­на ён ёсць, але да­ку­мен­таль­на не аформ­ле­ны. На пры­ёме ў гу­бер­на­та­ра жан­чы­на спа­сы­ла­ла­ся на тое, што ў рай­вы­кан­ка­ме ёй афі­цый­на не да­ва­лі да­зво­лу ра­біць ра­монт, але на сло­вах не за­ба­ра­ня­лі. Вось яна і па­леп­шы­ла свае жыл­лё­выя ўмо­вы — аб­кла­ла дом цэг­лай. Толь­кі ця­пер пры зва­ро­тах у не­ка­то­рыя ін­стан­цыі ў яе ўзні­ка­юць скла­да­нас­ці. Афі­цый­на пра­воў на той дом і зя­мель­ны ўчас­так у яе ня­ма. Яна імк­нец­ца вы­ра­шыць за­блы­та­ную спра­ву, але пе­ра­шка­джа­юць юры­дыч­ныя скла­да­нас­ці. На пры­ёме ў гу­бер­на­та­ра вы­свет­лі­ла­ся, што ў Ма­гі­лё­ве та­кая ж праб­ле­ма не толь­кі ў гэ­тай жан­чы­ны. Пётр Руд­нік да­ру­чыў ра­за­брац­ца з кож­ным кан­крэт­ным вы­пад­кам па­асоб­ку, а за­яў­ні­цы да­вя­дзец­ца за­пла­ціць штраф, каб ле­га­лі­за­вац­ца ў пра­вах. Жан­чы­на за­ста­ла­ся вель­мі за­да­во­ле­най.

Па гэ­тых і ін­шых пы­тан­нях, якія раз­гля­да­лі­ся пад­час пры­ёму, гу­бер­на­тар даў да­ру­чэн­ні ад­па­вед­ным служ­бам. Спра­вы бу­дуць зна­хо­дзіц­ца на кант­ро­лі ў абл­вы­кан­ка­ме да та­го ча­су, па­куль не вы­ра­шац­ца, пад­крэс­ліў Пётр Руд­нік.

Ка­мен­та­рый у тэ­му

Іна Фі­лі­па­ва, на­чаль­нік аддзе­ла па ра­бо­це са зва­ро­та­мі гра­ма­дзян і юры­дыч­ных асоб Ма­гі­лёў­ска­га абл­вы­кан­ка­ма:

—Сё­ле­та за 9 ме­ся­цаў у абл­вы­кан­кам па­сту­піў 2491 зва­рот, пры­чым 837 з іх — з вы­шэй­шых ін­стан­цый. Гэ­та не зна­чыць, што мы гэ­тыя зва­ро­ты не раз­гля­да­лі. Але кож­ны лі­чыць, што праў­да толь­кі на яго ба­ку. Ёсць, без­умоў­на, і аб­грун­та­ва­ныя скар­гі. У тым, што лю­дзі звяр­та­юц­ца ў вы­шэй­шыя ін­стан­цыі, ма­ец­ца не­да­пра­цоў­ка і на мес­цах. Сё­ле­та па воб­лас­ці да дыс­цып­лі­нар­най ад­каз­нас­ці за па­ру­шэн­не за­ка­на­даў­ства аб зва­ро­тах гра­ма­дзян бы­лі пры­цяг­ну­ты 592 служ­бо­выя асо­бы. Але ха­пае і та­кіх лю­дзей, якія імк­нуц­ца тра­піць на пры­ём да гу­бер­на­та­ра, каб не вы­ра­шаць спра­ву ў су­дзе ці за­да­во­ліць аса­біс­тыя ам­бі­цыі.

Нэ­лі ЗІ­ГУ­ЛЯ

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.