Вы тут

Уключы святло фар у памяць ахвяр


Кож­ную трэ­цюю ня­дзе­лю ліс­та­па­да ў ад­па­вед­нас­ці з рэ­за­лю­цы­яй Ге­не­раль­най Асамб­леі ААН ад­зна­ча­ец­ца Су­свет­ны дзень па­мя­ці ах­вяр да­рож­на-транс­парт­ных зда­рэн­няў.

Сё­ле­та Дзяр­жаў­та­інс­пек­цыя МУС чар­го­вы раз пад­тры­мае між­на­род­ную іні­цы­я­ты­ву і за­клі­кае ўсіх кі­роў­цаў 16 ліс­та­па­да ўклю­чыць бліз­кае свят­ло фар, каб пры­га­даць усіх за­гі­ну­лых у ДТЗ і пры­цяг­нуць ува­гу кож­на­га да праб­лем, звя­за­ных з бяс­пе­кай да­рож­на­га ру­ху. Як рас­па­вя­лі ва УДАІ МУС, асноў­ная мэ­та — ства­рыць ма­гут­ную гра­мад­скую пад­трым­ку змя­нен­ню свя­до­мас­ці ўдзель­ні­каў да­рож­на­га ру­ху ў пла­не ўза­е­ма­па­ва­гі, па­вы­шэн­ня ва­дзі­цель­скай куль­ту­ры.

У мно­гіх цэрк­вах і кас­цё­лах ад­бу­дуц­ца па­мі­наль­ныя служ­бы па за­гі­ну­лых з удзе­лам род­ных і ма­леб­ны аб зда­роўі ўсіх удзель­ні­каў да­рож­на­га ру­ху. Прой­дуць ак­цыі, пад­час якіх свя­та­ры асве­цяць най­больш ава­рый­ныя скры­жа­ван­ні, удзель­ні­кам да­рож­на­га ру­ху раз­да­дуць па­мят­кі, паш­тоў­кі і дзі­ця­чыя ма­люн­кі з за­клі­ка­мі аб бяс­печ­ных па­во­дзі­нах на да­ро­зе.

Жах­лі­выя ліч­бы

За 10 ме­ся­цаў го­да на да­ро­гах кра­і­ны за­рэ­гіст­ра­ва­ны 3 487 да­рож­на-транс­парт­ных зда­рэн­няў, у якіх 580 ча­ла­век за­гі­ну­лі і 3 729 атры­ма­лі траў­мы і ка­лец­твы.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.