Вы тут

Лепшыя артыкулы пра пошту ў га­зе­це «Звяз­да»


Рэс­пуб­лі­кан­скае ўні­тар­нае прад­пры­ем­ства «Бел­пош­та» ў мэ­тах па­вы­шэн­ня ці­ка­вас­ці да паш­то­вых пра­фе­сій і больш поў­на­га ін­фар­ма­ван­ня гра­мад­скас­ці аб но­вых па­слу­гах зла­дзі­ла ся­род жур­на­ліс­таў дру­ка­ва­ных і элект­рон­ных срод­каў ма­са­вай ін­фар­ма­цыі кон­курс на леп­шы ма­тэ­ры­ял пра пош­ту.

Дня­мі, як ста­ла вя­до­ма, бы­лі пад­ве­дзе­ны вы­ні­кі. Па­вод­ле іх, пер­шае мес­ца ў гру­пе «Рэс­пуб­лі­кан­скія дру­ка­ва­ныя вы­дан­ні, ін­фар­ма­цый­ныя агенц­твы» пры­су­джа­на рэ­дак­та­ру ад­дзе­ла пісь­маў га­зе­ты «Звяз­да» Ва­лян­ці­не Доў­нар.

Згод­на з па­ла­жэн­нем аб кон­кур­се, жур­на­ліс­ты-пе­ра­мож­цы бу­дуць уз­на­га­ро­джа­ны дып­ло­ма­мі і каш­тоў­ны­мі пры­за­мі. Прэ­фе­рэн­цыі атры­ма­юць і вы­дан­ні, у якіх яны пра­цу­юць. У пры­ват­нас­ці, Вы­да­вец­кі дом «Звяз­да» атрым­лі­вае пра­ва на раз­мя­шчэн­не да­дат­ко­вай рэ­кла­мы ў ад­дзя­лен­нях паш­то­вай су­вя­зі Мін­ска.

Спа­дзя­ём­ся, гэ­та спра­цуе, і ў но­вым 2015 го­дзе ў бе­ла­рус­ка­моў­ных га­зет і ча­со­пі­саў пад­піс­чы­каў ста­не больш.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Ад вады да бяды — адзін крок

Ад вады да бяды — адзін крок

На вадаёмах краіны тонуць людзі. Што важна ведаць, каб не папоўніць спіс ахвяр?

Грамадства

Відавочца Перамогі

Відавочца Перамогі

Ваенныя вярсты сяржанта Андрэйчыкава.

Здароўе

У Беларусі дапоўняць нацыянальны каляндар прышчэпак

У Беларусі дапоўняць нацыянальны каляндар прышчэпак

У ім з’явіцца і прышчэпка супраць раку шыйкі маткі.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.