Вы тут

Навучэнцам не дадавалі. У талеркі


Мі­ніс­тэр­ства ганд­лю пра­ін­спек­та­ва­ла ра­бо­ту школь­ных і сту­дэнц­кіх ста­ло­вых і вы­яві­ла шмат­лі­кія па­ру­шэн­ні і зло­ўжы­ван­ні асоб­ных ра­бот­ні­каў.

Кант­роль­ныя ме­ра­пры­ем­ствы прай­шлі ў мі­ну­лым ме­ся­цы ў 36 аб'­ек­тах гра­мад­ска­га хар­ча­ван­ня, раз­ме­шча­ных ва ўста­но­вах аду­ка­цыі. Па­ру­шэн­ні бы­лі вы­яў­ле­ны на кож­ным аб'­ек­це, па­ве­дам­ляе прэс-служ­ба мі­ніс­тэр­ства.

Вы­пад­кі вы­ка­ры­стан­ня пры пры­га­та­ван­ні страў пра­дук­таў са скон­ча­ным тэр­мі­нам пры­дат­нас­ці або без да­ку­мен­таў, якія б па­цвяр­джа­лі іх якасць, вы­яў­ле­ны ў 16 школь­ных і сту­дэнц­кіх ста­ло­вых Брэсц­кай, Ві­цеб­скай, Го­мель­скай і Гро­дзен­скай аб­лас­цей і ста­лі­цы. У 9 аб'­ек­тах гра­мад­ска­га хар­ча­ван­ня вы­яў­ле­ны не­дак­лад­ван­ні пра­дук­таў, якія скла­лі ад 9 да 16 пра­цэн­таў, а ў ста­ло­вай Бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га ме­ды­цын­ска­га ўні­вер­сі­тэ­та да­ся­га­лі 40 пра­цэн­таў. Апроч та­го, у ста­ло­вых не­каль­кіх школ Лель­чыц­ка­га і Го­мель­ска­га ра­ё­наў вы­яў­ле­ны фак­ты «эка­но­міі»: зной­дзе­ны пра­дук­ты, якія па да­ку­мен­тах ужо бы­лі вы­ка­ры­ста­ны для хар­ча­ван­ня дзя­цей. Ад­па­вед­ная ін­фар­ма­цыя на­кі­ра­ва­на ў Го­мель­скі абл­вы­кан­кам для пры­няц­ця за­ха­даў.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА

Выбар рэдакцыі

Культура

Сусвет пад крыламі наміткі

Сусвет пад крыламі наміткі

Гутарка з мастацтвазнаўцам Марыяй Віннікавай.