Вы тут

Вялікае свята маленькага чалавека


Сён­ня ад­зна­ча­ец­ца Су­свет­ны дзень дзі­ця­ці. Да­та бы­ла ўста­ноў­ле­на па рэ­ка­мен­да­цыі Ге­не­раль­най асамб­леі ААН амаль паў­ста­год­дзя та­му, у 1956 го­дзе. Праз тры га­ды ў гэ­ты ж дзень бы­ла за­цвер­джа­на «Дэк­ла­ра­цыя пра­воў дзі­ця­ці», а 20 ліс­та­па­да 1989 го­да — «Кан­вен­цыя пра­воў дзі­ця­ці», якую ва ўсім све­це на­зы­ва­юць так­са­ма Кан­сты­ту­цы­яй дзя­цін­ства.

У Бе­ла­ру­сі лі­чыць гэ­тае свя­та сва­ім мо­жа як мі­ні­мум 1761 ты­ся­ча ча­ла­век, або 18,6% ад агуль­най коль­кас­ці на­сель­ніц­тва. Ме­на­ві­та столь­кі дзя­цей ва ўзрос­це да 18 га­доў, па­вод­ле звес­так На­цы­я­наль­на­га ста­тыс­тыч­на­га ка­мі­тэ­та, пра­жы­ва­ла ў кра­і­не на 1 сту­дзе­ня гэ­та­га го­да.

Пры гэ­тым, за­зна­ча­юць спе­цы­я­ліс­ты, у нас на­зі­ра­ец­ца ста­ноў­чая тэн­дэн­цыя рос­ту на­ра­джаль­нас­ці. Яе ўзро­вень па­вя­лі­чыў­ся з 9,4 на 1000 ча­ла­век на­сель­ніц­тва ў 2005 го­дзе да 12,5 — у 2013‑м.

Вік­то­рыя ЦЕ­ЛЯ­ШУК.

 

Выбар рэдакцыі

Культура

Сусвет пад крыламі наміткі

Сусвет пад крыламі наміткі

Гутарка з мастацтвазнаўцам Марыяй Віннікавай.