Вы тут

Памятная дошка ў гонар Вітольда Цэраскага


Па­мят­ная дош­ка ў го­нар вя­до­ма­га аст­ра­но­ма, да­след­чы­ка, пе­да­го­га і ву­чо­на­га Ві­толь­да Цэ­рас­ка­га ад­кры­та на бу­дын­ку слуц­кай гім­на­зіі № 1.

Ура­джэ­нец Слуц­ка, ён у 1867 го­дзе за­кон­чыў гэ­тую на­ву­чаль­ную ўста­но­ву. Член-ка­рэс­пан­дэнт Пе­цяр­бург­скай ака­дэ­міі на­вук, пра­фе­сар, док­тар аст­ра­но­міі і геа­дэз­іі, ды­рэк­тар аст­ра­на­міч­най аб­сер­ва­то­рыі Мас­коў­ска­га ўні­вер­сі­тэ­та з 1860 па 1916 га­ды, Ві­тольд Цэ­рас­кі пер­шым пры­мя­ніў фа­та­гра­фію ў аст­ра­но­міі, вы­зна­чыў бач­ную зор­ка­вую ве­лі­чы­ню Сон­ца. А так­са­ма ажыц­ця­віў экс­пе­ры­мен­ты па вы­зна­чэн­ні тэм­пе­ра­ту­ры Сон­ца і аца­ніў яе ніж­нюю мя­жу. У 1885 го­дзе наш зям­ляк ад­крыў се­раб­рыс­тыя воб­ла­кі.

Ура­чыс­тае ме­ра­пры­ем­ства пра­доў­жы­ла­ся ў гім­на­зіі. На­ву­чэн­цы прад­ста­ві­лі свае да­сле­да­ван­ні па тэ­ме кос­ма­су, прэ­зен­та­ва­лі ра­бо­ты Школь­най ака­дэ­міі на­вук і клу­ба юных фі­зі­каў. Гос­ці азна­ё­мі­лі­ся з твор­чы­мі пра­ек­та­мі гім­на­зіс­таў «Па­да­рож­жа ў кос­мас» і «Слуц­кі след у кос­ма­се».

Тац­ця­на ЛА­ЗОЎ­СКАЯ

 

Выбар рэдакцыі

Культура

Жэмчуг і пясок. Пяць расчараванняў Максіма Багдановіча

Жэмчуг і пясок. Пяць расчараванняў Максіма Багдановіча

існуе тэорыя, што толькі той, каму выпала перажыць моцныя ўзрушэнні, можа стаць сапраўдным паэтам.

Грамадства

Вакцынацыя і рэвакцынацыя: калі і каму прышчапляцца ад каранавіруса паўторна

Вакцынацыя і рэвакцынацыя: калі і каму прышчапляцца ад каранавіруса паўторна

Якую вакцыну выбраць для паўторнай прышчэпкі ад каранавіруса?

Грамадства

Крэпасць духу. 10 натхняльных храмаў Гродзеншчыны

Крэпасць духу. 10 натхняльных храмаў Гродзеншчыны

Гэта культурнае багацце прыцягвае ў краіну масу падарожнікаў.