Вы тут

Дзеля спазму сасудаў?..


Ку­рэн­не мае не­вя­лі­кі ста­ноў­чы эфект: лёг­кі за­спа­ка­яль­ны. Але дзе та­му кур­цу ра­за­брац­ца, якой жорст­кай бу­дзе рас­пла­та — па­ру­шэн­ні ў ра­бо­це ўсіх ад­дзе­лаў моз­га з-за та­таль­на­га спаз­му дроб­ных са­су­даў, жу­дас­ны дэ­фі­цыт ві­та­мі­ну С і ін­шыя на­ступ­ствы.

Кож­ная цы­га­рэ­та «спаль­вае» ў ар­га­ніз­ме 100 мг ві­та­мі­ну С, які і без та­го ў ежы су­час­ных лю­дзей у ка­та­стра­фіч­ным дэ­фі­цы­це. З-за гэ­та­га кра­ва­то­чаць дзяс­ны пад­час чыст­кі зу­боў, лю­дзі схіль­ны да пра­студ, лом­кі­мі ста­но­вяц­ца па­зног­ці і кос­ці, што не дзіў­на, па­коль­кі «ар­ма­ту­ра» лю­бо­га ор­га­на і кас­цей, у пры­ват­нас­ці, — бя­лок ка­ла­ген, які без ві­та­мі­ну С паў­на­цэн­ным не бы­вае. Ад­сюль і ва­ры­ко­зы, апус­кан­не ор­га­наў (уклю­ча­ю­чы жа­но­чы бюст), анеў­рыз­мы, ран­нія мар­шчы­ны, на­огул ніз­кі іму­ні­тэт.

Ві­та­мін С па­трэ­бен і для сін­тэ­зу гар­мо­наў ак­тыў­нас­ці: ад­рэ­на­лі­ну, но­рад­рэ­на­лі­ну і да­фа­мі­ну. Гэ­та як­раз тыя рэ­чы­вы, што да­юць бляск у ва­чах і тое, што на­зы­ва­ец­ца «драйв».

Ура­чы-пуль­ма­но­ла­гі вы­дат­на ве­да­юць, што ва ўсіх кур­цоў аба­вяз­ко­ва раз­ві­ва­ец­ца хра­ніч­ны бран­хіт — у брон­хах па­ста­ян­на ад­бы­ва­ец­ца за­па­лен­чы, інакш ка­жу­чы, гной­ны пра­цэс. А гэ­ты «за­па­лен­чы бруд» па­ста­ян­на па­сту­пае ў кроў... Што і ка­заць, са­мо са­бой, кур­цы хва­рэ­юць час­цей за ін­шых і жы­вуць менш.

— Па­зба­віць ча­ла­ве­ка ад ку­рэн­ня са­праў­ды вель­мі скла­да­на, — рас­каз­вае ўрач-псі­ха­тэ­ра­пеўт Мінск­ага га­рад­ско­га клі­ніч­на­га псі­хі­ят­рыч­на­га дыс­пан­се­ра Ула­дзі­слаў ІВА­НОЎ­СКІ. — Жа­дан­не змян­ша­ец­ца па сі­ну­со­і­дзе: ад па­дзен­ня да пад'­ёму на пра­ця­гу двух га­доў. І гэ­та трэ­ба вы­тры­маць! Знач­на аб­ляг­чае за­да­чу ад­цяг­ван­не ўва­гі і сіл на якія-не­будзь за­ня­ткі, зме­на ася­род­дзя. Гэ­та не да­зва­ляе па­чаць ку­рыць рэ­флек­тор­на, па звыч­цы. Да­па­маг­чы мо­гуць і што­дзён­ныя вя­лі­кія фі­зіч­ныя на­груз­кі. Пад­час іх у ар­га­ніз­ме вы­пра­цоў­ва­ец­ца прос­та без­ліч рэ­чы­ваў, якія рэ­гу­лю­юць яго ра­бо­ту, а ўся­кія шла­кі вы­хо­дзяць так хут­ка, што гэ­та мож­на на­зваць рэ­ва­лю­цы­яй без уся­кіх на­ця­жак.

Па­зба­віц­ца ад лю­бой за­леж­нас­ці вель­мі скла­да­на. Не­здар­ма мно­гія шчы­ра ду­ма­юць, што не­маг­чы­ма на­огул. Та­кое вы­леч­ван­не мож­на лі­чыць са­праўд­ным подз­ві­гам. Пра­ца­ваць у прын­цы­пе цяж­ка, а над са­бой — удвая. Асабліва па­ста­ян­на. Бо ад ся­бе ні­як не ўця­чэш, паў­зу не возь­меш.

У та­кой спра­ве па­жа­да­най бу­дзе да­па­мо­га псі­ха­тэ­ра­пеў­та. Ёсць сэнс па­да­браць спе­цы­я­ліс­та «пад ся­бе» (ура­чы так­са­ма лю­дзі са сва­ім во­пы­там і звыч­ка­мі) — гэ­та мо­жа быць ваш пра­вад­нік і на­стаў­нік, які да­руе, пад­ба­дзё­рыць і на­кі­руе.

Святлана Барысенка

Выбар рэдакцыі

Тэатр

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Артыст Купалаўскага тэатра —  пра дзяцінства, шлях да сцэны і вывучэнне беларускай мовы.

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Блізнятаў надыходзіць тыдзень сур’ёзных змен у асабістым жыцці.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.