Вы тут

Снег і мокры снег...


А ў па­ня­дзе­лак уна­чы ча­ка­ец­ца да мі­нус 12 гра­ду­саў

У пят­ні­цу, пе­ра­важ­на на за­ха­дзе кра­і­ны, бу­дуць іс­ці апад­кі ў вы­гля­дзе даж­джу і мок­ра­га сне­гу. Ме­на­ві­та там бу­дзе га­ла­лёд і сур'­ёз­ная га­ла­лё­дзі­ца на да­ро­гах, па­ве­да­мі­ла спе­цы­я­ліст Рэс­пуб­лі­кан­ска­га гід­ра­мет­цэнт­ра Мінп­ры­ро­ды Воль­га Фя­до­та­ва.

21-27

Мак­сі­маль­ная тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра ўдзень бу­дзе ва­гац­ца ад мі­нус 3 да плюс 3 гра­ду­саў. У вы­хад­ныя на­двор'­ем у нас пач­не кі­ра­ваць ма­ла­ак­тыў­ны ат­мас­фер­ны фронт, які пры­ня­се ў Бе­ла­русь амаль зі­му. У су­бо­ту ў за­ход­ніх і цэнт­раль­ных ра­ё­нах, а ў ня­дзе­лю мес­ца­мі па кра­і­не праг­на­зу­ец­ца ка­рот­ка­ча­со­вы снег і мок­ры снег. Мес­ца­мі ту­ман, на асоб­ных участ­ках да­рог га­ла­лё­дзі­ца. Тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра ў ноч на вы­хад­ныя скла­дзе 1-7 ма­ро­зу, на ўсхо­дзе — да мі­нус 9 гра­ду­саў. Удзень ча­ка­ец­ца ад мі­нус 4 да плюс 2 гра­ду­саў.

Па­вод­ле доў­га­тэр­мі­но­вых пра­гно­заў ай­чын­ных спе­цы­я­ліс­таў, у па­чат­ку на­ступ­на­га тыд­ня тэ­ры­то­рыя на­шай кра­і­ны тра­піць пад уплыў ус­кра­і­ны ха­лод­на­га ан­ты­цык­ло­ну з цэнт­рам над ся­рэд­няй Вол­гай. Та­му ў па­ня­дзе­лак ча­ка­ец­ца пе­ра­важ­на без апад­каў, толь­кі ўна­чы па паў­днё­вым за­ха­дзе Бе­ла­ру­сі маг­чы­мы не­вя­лі­кі снег. На асоб­ных участ­ках да­рог га­ла­лё­дзі­ца. Уна­чы па­ха­ла­дае да 3-10 ма­ро­зу, пры пра­яс­нен­нях — да мі­нус 12 гра­ду­саў. Удзень бу­дзе ад мі­нус 4 да плюс 2 гра­ду­саў. Іс­тот­на не зме­ніц­ца ха­рак­тар на­двор'я і ў аў­то­рак: зноў мес­ца­мі мок­ры снег і сла­бы га­ла­лёд.

Сяр­гей КУР­КАЧ.

Выбар рэдакцыі

Тэатр

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Артыст Купалаўскага тэатра —  пра дзяцінства, шлях да сцэны і вывучэнне беларускай мовы.

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Блізнятаў надыходзіць тыдзень сур’ёзных змен у асабістым жыцці.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.