Вы тут

Месца пад… сафітамі


У скла­дзе но­вай му­зыч­най гру­пы Кан­стан­ці­на Ме­ла­дзэ бе­ла­ру­саў не бу­дзе

Ця­гам не­каль­кіх ме­ся­цаў дзя­сят­кі га­ла­сіс­тых, пра­ца­здоль­ных і ам­бі­цый­ных хлоп­цаў з Бе­ла­ру­сі, Ра­сіі, Укра­і­ны і Ка­зах­ста­на спа­бор­ні­ча­лі за мес­ца ў но­вым ка­лек­ты­ве прад­зю­са­ра Кан­стан­ці­на Ме­ла­дзэ. І вось на­рэш­це інт­ры­га блі­зіц­ца да раз­вяз­кі. Ужо ў гэ­тую су­бо­ту, 22 ліс­та­па­да, ад­бу­дзец­ца фі­нал ін­тэр­на­цы­я­наль­на­га тэ­ле­шоу «Ха­чу да Ме­ла­дзэ» — свое­асаб­лі­вай муж­чын­скай вер­сіі на­шу­ме­ла­га шоу «Ха­чу ў ВІА Гру», па вы­ні­ках яко­га па­пу­ляр­ны гурт цал­кам аб­на­віў склад.

21-5

Праў­да, бе­ла­ру­сы ў гэ­тым свя­це жыц­ця ўжо не ўдзель­ні­ча­юць. Дзміт­рый Ка­ра­кін, адзін з ча­ты­рох прад­стаў­ні­коў на­шай кра­і­ны, хто прай­шоў па­пя­рэд­ні жорст­кі ад­бор, ня­даў­на вы­быў з пра­ек­та, Анд­рэй Спа­сен­ні­каў, Ягор Ваў­чок і Іван Шан­гін па­кі­ну­лі му­зыч­нае рэ­алі­ці-шоу яшчэ ра­ней. Так што нам за­ста­ец­ца, так бы мо­віць, чыс­та «спар­тыў­ны», слу­хац­кі ін­та­рэс: які з двух квар­тэ­таў, што дай­шлі да фі­на­лу, ста­не лі­да­рам га­ла­са­ван­ня гле­да­чоў і пе­ра­мож­цам пра­ек­та?

Да­рэ­чы, не­за­леж­на ад кан­чат­ко­ва­га скла­ду, ужо вя­до­мая наз­ва гру­пы — па­вод­ле ра­шэн­ня прад­зю­са­ра, яна бу­дзе мець назву «М‑бэнд».

Вік­то­рыя ЦЕ­ЛЯ­ШУК

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.