Вы тут

Гараскоп на наступны тыдзень


АВЕН. Ты­дзень поў­ны праб­лем, якія да­лё­ка не заў­сё­ды мож­на бу­дзе лёг­ка вы­ра­шыць. Бу­дзе­це схіль­ныя кі­дац­ца з бо­ку ў бок, брац­ца за роз­ныя спра­вы, не да­вод­зя­чы ні­чо­га да кан­ца. Так­са­ма вы­со­кая ры­зы­ка быць ня­стры­ма­ным у сло­вах, што мо­жа пры­вес­ці да кан­флік­ту з на­ва­коль­ны­мі. У пер­шую чар­гу не­аб­ход­на на­ву­чыц­ца тры­маць ся­бе ў ру­ках, кант­ра­ля­ваць свае па­ры­вы. Ста­но­ві­шча ў ма­тэ­ры­яль­най сфе­ры да кан­ца тыд­ня так­са­ма бу­дзе хіст­кім, вар­та быць аку­рат­ны­мі ў вы­дат­ках.

ЦЯ­ЛЕЦ. Чар­го­вы ру­цін­ны ты­дзень, на­поў­не­ны га­рой роз­ных да­ку­мен­таў, якія не­аб­ход­на раз­бі­раць. У гэ­ты час доб­ра за­клю­чаць да­га­во­ры і здзел­кі, на­ват на сло­вах, бо змо­жа­це пра­явіць асаб­лі­вую ўваж­лі­васць да дро­бя­зяў. Да та­го ж да­моў­ле­нас­ці абя­ца­юць быць ка­рыс­ны­мі і тры­ва­лы­мі. Блі­жэй да кан­ца тыд­ня ад­кры­ец­ца дру­гое ды­хан­не, што да­зво­ліць да­стат­ко­ва хут­ка ра­за­брац­ца з на­за­па­ша­ны­мі спра­ва­мі і ўзяц­ца за штось­ці но­вень­кае, тым са­мым пад­вёў­шы вы­нік тыд­ня на сваю ка­рысць.

БЛІЗ­НЯ­ТЫ. Вы за­над­та за­ся­дзе­лі­ся на ад­ным мес­цы і пе­ра­ста­лі ва­ру­шыц­ца, ад­чу­ва­е­це ся­бе кам­форт­на і не хо­ча­це ні­чо­га ра­біць, каб ру­хац­ца да­лей. Ме­на­ві­та та­му мо­гуць ад­быц­ца не вель­мі пры­ем­ныя па­дзеі, якія раз­бу­раць звык­лае ста­но­ві­шча рэ­чаў. Тым не менш змо­жа­це лёг­ка пе­ра­жыць гэ­тае зда­рэн­не, ка­лі не ста­не­це чап­ляц­ца за ста­рое. Вось уба­чы­це, да кан­ца тыд­ня ўсё скла­дзец­ца най­леп­шым чы­нам, і вы ад­кры­е­це для ся­бе знач­на больш маг­чы­мас­цяў, чым бы­ло ра­ней.

РАК. Абу­дзяц­ца ста­рыя па­чуц­ці. Для ад­наў­лен­ня і на­ладж­ван­ня ад­но­сін лепш за ўсё па­ды­хо­дзіць па­ча­так тыд­ня. Гэ­ты ж час спры­яль­ны і для пад­тры­ман­ня ўза­е­ма­су­вя­зі са ста­ры­мі сяб­ра­мі або сва­я­ка­мі. Мо­жа­це раз­ліч­ваць на іх пад­трым­ку, у тым лі­ку і ма­тэ­ры­яль­ную. А яна, да­рэ­чы, бу­дзе зу­сім не ліш­няй.

ЛЕЎ. Ва­ша ўплы­во­васць і маг­чы­масць кі­ра­ваць на­ва­коль­ны­мі людзь­мі і пра­цэ­са­мі па­вя­лі­чыц­ца ў знач­най сту­пе­ні, але, тым не менш, вар­та быць асця­рож­ны­мі і не пе­ра­гі­наць пал­ку. Бу­дзе не ад­на маг­чы­масць зра­біць што-не­будзь на вы­га­ду са­бе, але гля­дзі­це, каб ва­шы ўчын­кі не на­шко­дзі­лі ін­шым, інакш гэ­та мо­жа ад­біц­ца на вас у да­лей­шым (хоць на пер­шы по­гляд усё і бу­дзе вы­гля­даць доб­ра і бяс­крыўд­на). У кан­цы тыд­ня па­вя­ліч­ва­ец­ца ва­ша пры­ваб­насць для су­праць­лег­ла­га по­лу, гэ­ты час мож­на пра­вес­ці ў ра­ман­тыч­ных аб­ста­ві­нах.

ДЗЕ­ВА. Спры­яль­ны і спа­кой­ны ты­дзень, які прой­дзе ў раз­ме­ра­ным тэм­пе. Вар­та пра­яў­ляць ак­тыў­насць у пы­тан­нях доб­ра­ўпа­рад­ка­ван­ня жыл­ля або ін­шых дзе­ян­нях, так ці інакш звя­за­ных з до­мам і сям'­ёй, бо гэ­ты кі­ру­нак бу­дзе мак­сі­маль­на па­спя­хо­вым ме­на­ві­та ў гэ­тыя дні. Зно­сі­ны з бліз­кі­мі сяб­ра­мі і род­ны­мі пры­ня­суць шмат пры­ем­ных ура­жан­няў і ство­раць доб­ры на­строй на ўвесь ты­дзень.

ША­ЛІ. Вам вар­та ад­мо­віц­ца ад ак­тыў­ных дзе­ян­няў і ад пры­няц­ця важ­ных ра­шэн­няў. Сі­ту­а­цыя ў фі­нан­са­вай сфе­ры бу­дзе раз­ві­вац­ца спры­яль­на. Вы змо­жа­це ад­чу­ваць ся­бе знач­на больш упэў­не­на. Мож­на раз­ліч­ваць на не­ка­то­рыя да­хо­ды. Маг­чы­ма, з'я­вяц­ца но­выя ідэі або па­сту­пяць пры­ваб­ныя пра­па­но­вы. Іх вар­та пры­няць да ве­да­ма, вы­ву­чыць і раз­гле­дзець, але з кан­крэт­ны­мі дзе­ян­ня­мі па­куль лепш па­ча­каць.

СКАР­ПІ­ЁН. Звяр­ні­це сваю ўва­гу на пы­тан­ні хат­няй гас­па­дар­кі, ужо даў­но час на­вес­ці там па­ра­дак. Ты­дзень да­зво­ліць па­зба­віц­ца ад та­го, што пе­ра­шка­джае вам ру­хац­ца да­лей, ад фак­та­раў, якія стрым­лі­ва­юць. І хоць зра­біць гэ­та бу­дзе не лёг­ка, але не вар­та чап­ляц­ца за мі­ну­лае. Не­ўза­ба­ве пе­рад ва­мі па­ўста­нуць но­выя маг­чы­мас­ці для ру­ху на­пе­рад і ва­ша ста­но­ві­шча нар­ма­лі­зу­ец­ца. Ты­дзень абя­цае быць па­спя­хо­вым ў фі­нан­са­вым або кар'­ер­ным пла­не, але не заў­сё­ды гэ­та мож­на бу­дзе раз­гля­дзець з пер­ша­га ра­зу.

СТРА­ЛЕЦ. Спа­кой­ны ты­дзень, які да­зво­ліць ад­чуць у са­бе но­выя сі­лы і маг­чы­мас­ці для да­лей­ша­га ру­ху. Бу­дзе­це поў­ныя ідэй, імк­нен­няў і сіл для рэа­лі­за­цыі за­ду­ма­на­га, або, пры­нам­сі, для здзяйс­нен­ня пер­шых кро­каў. Мо­жа­це раз­ліч­ваць на пад­трым­ку з бо­ку бліз­ка­га ата­чэн­ня, сва­я­коў, ка­лег і сяб­роў. Кры­ху больш абач­лі­вы­мі і асця­рож­ны­мі вар­та быць блі­жэй да кан­ца тыд­ня, бо ёсць ры­зы­ка пра­явіць ня­ўваж­лі­васць.

Ка­зя­рог. Не вы­клю­ча­на ак­тыў­ная гра­мад­ская дзей­насць. Вар­та ча­каць вя­лі­кай коль­кас­ці кан­так­таў з людзь­мі і ўза­е­ма­дзе­ян­ня з роз­ны­мі ін­стан­цы­я­мі. У гэ­ты час доб­ра пра­ца­ваць з да­ку­мен­та­мі, за­клю­чаць да­га­во­ры або пі­саць служ­бо­выя ліс­ты, бо як з ва­ша­га бо­ку, так і з про­ці­лег­ла­га ўсе спра­вы і раз­ва­жан­ні пра­ця­ка­юць хут­ка і ў ад­па­вед­нас­ці з пра­ві­ла­мі. А вось ад су­праць­за­кон­ных дзе­ян­няў вар­та ўстры­мац­ца, бо вя­лі­кая ры­зы­ка быць злоў­ле­ным.

ВА­ДА­ЛЕЙ. Вы не па­він­ны ад­маў­ляц­ца ад сва­ёй ма­ры, ад імк­нен­ня да леп­ша­га. І хоць на гэ­тым тыд­ні ўсё мо­жа пай­сці зу­сім не так, як за­пла­на­ва­лі, а не­ка­то­рыя пла­ны мо­гуць раз­бу­рыц­ца, не вар­та ад­чай­вац­ца. Пас­ля ня­ўдач гэ­та­га тыд­ня пе­рад ва­мі ад­кры­юц­ца но­выя маг­чы­мас­ці, но­выя перс­пек­ты­вы, дзе змо­жа­це ся­бе рэа­лі­за­ваць. Ка­лі не стра­ці­це ве­ру ў ся­бе і жа­дан­не ру­хац­ца да­лей, ня­гле­дзя­чы на знеш­нія аб­ста­ві­ны, то аба­вяз­ко­ва да­сяг­ня­це та­го, ча­го жа­да­е­це. А ня­роў­на­сці шля­ху ро­бяць яго толь­кі ці­ка­вей­шым.

РЫ­БЫ. Мо­жа­це так за­гу­ляц­ца, што са­мі не за­ўва­жы­це, як не­муд­ра­ге­ліс­ты флірт мо­жа пе­ра­рас­ці ў больш моц­ныя па­чуц­ці. Вар­та быць асця­рож­ны­мі з пра­ява­мі сва­іх па­чуц­цяў, бо раз­ліч­ваць на з'яў­лен­не ў ва­шым жыц­ці ча­гось­ці сур'­ёз­на­га і шмат­абя­цаль­на­га ў гэ­тыя дні не вар­та. Зна­ём­ствы, хут­чэй за ўсё, бу­дуць па­вяр­хоў­ны­мі і не апраў­да­юць на­дзей. Та­му вам вар­та тры­маць ся­бе ў ру­ках і цвя­ро­за ацэнь­ваць тое, што ад­бы­ва­ец­ца на­во­кал.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Ад вады да бяды — адзін крок

Ад вады да бяды — адзін крок

На вадаёмах краіны тонуць людзі. Што важна ведаць, каб не папоўніць спіс ахвяр?

Грамадства

Відавочца Перамогі

Відавочца Перамогі

Ваенныя вярсты сяржанта Андрэйчыкава.

Здароўе

У Беларусі дапоўняць нацыянальны каляндар прышчэпак

У Беларусі дапоўняць нацыянальны каляндар прышчэпак

У ім з’явіцца і прышчэпка супраць раку шыйкі маткі.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.