Вы тут

Калі з'явілася першая кніга пра шашкі


Са­мая пер­шая, якая дай­шла да нас, кні­га пра шаш­кі вый­шла ў свет у 1591 го­дзе. Яе аў­та­рам быў іс­па­нец Пед­ра Ру­іс Ман­тэ­ра. Вы­да­дзе­на яна бы­ла ў Ва­лен­сіі і на­зы­ва­ла­ся «Кні­га аб гуль­ні ў дам­кі, на­зва­ныя ў пра­ста­моўі шаш­ка­мі». Хоць спе­цы­я­ліс­ты лі­чаць, што бы­ла і больш ста­ра­жыт­ная кні­га — кні­га Ан­то­ніа дэ Тарк­ве­ма­да «Спо­саб гуль­ні ў шаш­кі, або дам­кі». Але ні­вод­на­га асоб­ні­ка гэ­тай кні­гі да нас не дай­шло. Пра­чы­таць не­ка­то­рыя звест­кі пра гэ­тыя пра­цы мож­на ў «Іс­пан­скай біб­лі­я­тэ­цы» — эн­цык­ла­пе­дыі Ні­ко­ла Ан­то­ніа. Гэ­та біб­лі­яг­ра­фіч­нае вы­дан­не, пры­све­ча­нае іс­пан­скім пер­ша­дру­ка­рам. Ка­лі ве­рыць эн­цык­ла­пе­дыі, кні­га Тарк­ве­ма­да бы­ла на­дру­ка­ва­на ў 1547 го­дзе.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.