Вы тут

Індывідуальным забудоўшчыкам прапануюць эканамічныя праекты


Сё­ле­та ў кра­і­не па­ча­ло­ся ак­тыў­нае раз­віц­цё ін­ды­ві­ду­аль­на­га бу­даў­ніц­тва жыл­ля ін­дуст­ры­яль­ным спо­са­бам пад ключ, па­ве­да­міў на­мес­нік на­чаль­ні­ка ўпраў­лен­ня жыл­лё­вай па­лі­ты­кі Мі­ніс­тэр­ства ар­хі­тэк­ту­ры і бу­даў­ніц­тва Бе­ла­ру­сі Ула­дзі­мір Да­ра­пі­е­віч.

У гэ­тым вы­пад­ку звы­чай­на бя­рэц­ца цэ­лы ра­ён, які пры­зна­ча­ны пад за­бу­до­ву, там уз­вод­зяц­ца да­мы цэ­лым комп­лек­сам і зда­юц­ца спа­жыў­цам. Бу­даў­ніц­тва па­доб­ным «па­ке­там» да­зва­ляе эка­но­міць час, і, га­лоў­нае, для на­сель­ніц­тва фар­мі­ру­ец­ца ра­зум­ны кошт квад­рат­на­га мет­ра та­ко­га ін­ды­ві­ду­аль­на­га жыл­ля. Ра­зам з тым спе­цы­я­ліст ад­зна­чыў, што па­доб­ная іні­цы­я­ты­ва ад Мін­бу­дар­хі­тэк­ту­ры не пра­ду­гледж­вае вы­ка­рыс­тоў­ваць для ўсіх клі­ен­таў ад­ноль­ка­выя ва­ры­ян­ты шэ­рых ка­ро­бак. Ад­нак для яшчэ больш ак­тыў­на­га раз­віц­ця ін­ды­ві­ду­аль­на­га бу­даў­ніц­тва ў цэ­лым на­сель­ніц­тву не­аб­ход­на пе­ра­ары­ен­та­вац­ца з бу­даў­ніц­тва так зва­ных да­моў-крэ­пас­цяў у бок эка­на­міч­ных ты­па­вых пра­ек­таў. Ця­пер у ін­дуст­ры­яль­ным бу­даў­ніц­тве мі­ніс­тэр­ства пра­па­нуе мност­ва эка­на­міч­ных ты­па­вых пра­ек­таў роз­най пло­шчы, дзе іс­нуе мност­ва ці­ка­вых ва­ры­ян­таў і па коль­кас­ці па­ко­яў.

З вы­дзя­лен­нем зя­мель­ных участ­каў пад пры­ват­нае бу­даў­ніц­тва іс­ну­юць пэў­ныя праб­ле­мы ў ста­ліч­ным рэ­гі­ё­не і тых ад­мі­ніст­ра­цый­ных ра­ё­нах, якія не­па­срэд­на мя­жу­юць з аб­лас­ны­мі цэнт­ра­мі. «Што ты­чыц­ца ас­тат­ніх тэ­ры­то­рый, то зя­мель­ных участ­каў пад ін­ды­ві­ду­аль­нае бу­даў­ніц­тва ха­пае з за­па­сам. Вы­кан­ка­мы га­то­выя ад­ка­заць на лю­бы по­пыт гра­ма­дзян», — пад­крэс­ліў Ула­дзі­мір Да­ра­пі­е­віч.

На­га­даю, што сё­ле­та пла­ну­ец­ца да­вес­ці до­лю ін­ды­ві­ду­аль­на­га бу­даў­ніц­тва па кра­і­не да 36–37% ад агуль­на­га ўвода жыл­ля.

Сяр­гей КУР­КАЧ.

Выбар рэдакцыі

Культура

Сусвет пад крыламі наміткі

Сусвет пад крыламі наміткі

Гутарка з мастацтвазнаўцам Марыяй Віннікавай.